Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 16 października 2019 r.

imieniny: Ambroży, Gaweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: Zasady wydawania dowodów osobistych od 04 marca 2019 r., Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 5

Strona główna » Spis spraw - druki » Dowody osobiste » Sprawa: Zasady wydawania dowodów osobistych od 04 marca 2019 r., Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 5

Rodzaj sprawy: Zasady wydawania dowodów osobistych od 04 marca 2019 r.

Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 5

Zatwierdził: Dominik Grześkowiak

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. poz. 400)

 

Zasady wydawania dowodu osobistego:

 • dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie,

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego,

 • wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy,

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność, wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator,

 • złożenie wniosku wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia,

 • o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną nie dającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Załączniki:

 • do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

 • fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego , której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych powyżej w zakresie wizerunku twarzy, a także fotografia dziecka do 5 roku życia , może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami

 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

 • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm,

 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby, osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym, podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Ważność dowodu :

 • dowody będą wydawane na 10 lat, także dzieciom powyżej 5 roku życia,

 • dowód wydany dzieciom poniżej 5 roku życia będzie ważny przez 5 lat,

 • osobom, które już posiadają dowody osobiste, nowe będą wydawane wtedy, kiedy stare stracą ważność, ulegną zniszczeniu lub znacząco zmieni się wygląd właściciela dokumentu,

Wymiana dowodu osobistego następuje w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,

 • upływu terminu zawieszenia warstwy elektronicznej dowodu,

 • braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego

 • braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,

 • zmiany wizerunku twarzy,

 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

 • przekazania do organu lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Kiedy należy wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego osobistego:

co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego, niezwłocznie w przypadku utraty, zmiany danych lub wyglądu.

Obowiązki wynikające z utraty dowodu osobistego

 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym, przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

 2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

 3. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.

 4. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

 

Unieważnianie dowodów osobistych

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 1. Z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

 2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza.

 3. Z dniem zgonu jego posiadacza.

 4. Z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego.

 5. Z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

 6. Z dniem upływu zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Termin oczekiwania na dowód - 30 dni


 

Szczegółowe informacje:
Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 5
tel. 46 834 51 19, 46 834 51 21
e-mail: d.mosakowska@um.skierniewice.pl

Źródło informacji: Hanna Bujak. Data utworzenia: 2018-04-12.
Wprowadził do systemu: Dominik Grześkowiak. Data wprowadzenia: 2018-04-12 11:23:13.
Zatwierdził do publikacji: Dominik Grześkowiak. Data publikacji: 2018-04-12 11:23:13.
czytano: 2900 razy, id: 10007
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-06
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2019-04-04
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2019-03-06
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2019-03-06
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-06-06
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-06-06
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-06-06
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-06-06
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-04-19
Aktualizacja załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-19
Aktualizacja załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-19
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-19
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-19
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019