Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 21 listopada 2019 r.

imieniny: Janusz, Regina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

POZWOLENIE NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ ORAZ ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

I.    POZWOLENIE NA BUDOWĘ jest decyzją administracyjną upoważniającą do rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych.

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa lub wykonywanie robót określonych
w artykule 29 ust. 1 i 2
(roboty opisane w punktach oznaczonych * wymagają zgłoszenia):
art. 29 ust. 1
* 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
* 1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
* 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
* 2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
* 2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
* 3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
* 3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem;
* 9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
* 11) zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
* 12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
* 14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
* 15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
* 16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;
* 17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
* 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
* 19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych;
* 20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
* 20b) kanalizacji kablowej;
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń (ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m wymagają zgłoszenia);
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;
* 28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.

art.29 ust. 2
* 1) remoncie obiektów budowlanych (z wyjątkiem obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę);
1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;
* 1b) przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m (obiekty o wysokości od 12 do 25 m wymagają zgłoszenia);
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
* 6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
* 9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
* 11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;
* 12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
* 12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
13) (uchylony);
14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych (instalowanie krat w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga zgłoszenia);
15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;
17) (uchylony).

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1.    budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
2.    obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Tryb uzyskiwania:
Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
1.    złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
2.    złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1.    4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządy terytorialnego,
2.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3.    decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,                                
4.    Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (o ile jest wymagana)

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
1.    zgodę właściciela obiektu,
2.    szkic usytuowania obiektu budowlanego,
3.    opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
4.    opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
5.    pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
6.    w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Projekt budowlany:
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego omawia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1133 z późn. zm.).
Projekt budowlany powinien spełnić wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Czas załatwienia:
Pozwolenie na budowę wydawane jest niezwłocznie o ile nie wymagane jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Postępowanie w sprawach pozwolenia na budowę może potrwać max. 65 dni.

Okres ważności pozwolenia na budowę:
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

II.    ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót. Właściwy organ może w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wnieść sprzeciw.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Do zgłoszenia obejmującego przyłącza lub instalację zbiornikową na gaz płynny należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.

Do zgłoszenia obejmującego budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, sieci, stacji transformatorowych należy dołączyć projekt budowlany.


Szczegółowe informacje:
Wydział Architektury i Budownictwa
Urzędu Miasta Skierniewice
ul. Floriana 9
tel. 046 / 834-51-56 (57,58)

 

Źródło informacji: Joanna Winciorek. Data utworzenia: 2015-11-10.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 08:23:32.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 08:23:32.
czytano: 12926 razy, id: 169
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-01-04
Dodanie załącznika/ załączników


2017-01-04
Dodanie załącznika/ załączników


2017-01-04
Dodanie załącznika/ załączników


2017-01-04
Dodanie załącznika/ załączników


2017-01-04
Dodanie załącznika/ załączników


2016-02-04
Aktualizacja wiadomości


2016-01-29
Aktualizacja wiadomości


2015-12-15
Dodanie załącznika/ załączników


2015-11-10
Dodanie załącznika/ załączników


2015-11-10
Dodanie załącznika/ załączników


2015-11-10
Dodanie załącznika/ załączników


2015-11-10
Dodanie załącznika/ załączników


2015-11-10
Dodanie załącznika/ załączników


2015-11-10
Aktualizacja wiadomości


2015-08-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-08-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-08-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-08-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-08-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-09-09
Dodanie załącznika/ załączników


2013-09-09
Dodanie załącznika/ załączników


2010-09-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-09-02
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019