Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 21 listopada 2019 r.

imieniny: Janusz, Regina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z  póź. zmianami)

Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana w przypadku gdy planowana inwestycja polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych,
a także zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Decyzja o warunkach zabudowy jest również wymagana w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany trwającej do roku.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
•    co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
•    teren ma dostęp do drogi publicznej;
•    istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (np. zapewnienie dostaw przez gestorów sieci);
•    teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzeniu miejscowych planów, które utraciły ważność;
•    decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Wymogów tych nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel
w planach miejscowych, które utraciły ważność.
Decyzji o warunkach zabudowy nie wymagają roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie (zgodnie z definicjami w prawie budowlanym), jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie oddziaływają szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:
1.    określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji również w skali 1:2000;
2.    charakterystykę inwestycji, obejmującą;
•    określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
•    określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
•    określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz,
w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Na przeniesienie decyzji musi wyrazić zgodę strona, na rzecz której została wydana.

Organ, który wydał w/w decyzję stwierdza jej wygaśnięcie jeżeli:
•    inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę
•    dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
Czas załatwienia:
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się w terminie miesiąca od dnia przedłożenia prawidłowo opracowanego wniosku. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin może być przedłużony do 2 miesięcy po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy
(do terminów nie wlicza się czasu oczekiwania na uzgodnienia wynikające z przepisów szczególnych).

Szczegółowe informacje:

Wydział Architektury i Budownictwa
Urzędu Miasta Skierniewice
ul. Floriana 9
tel. 046/834-51-56(57,58)

 

 

Źródło informacji: Joanna Winciorek. Data utworzenia: 2015-11-06.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 08:31:25.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 08:31:25.
czytano: 6875 razy, id: 172
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-11-06
Aktualizacja wiadomości


2015-11-06
Aktualizacja wiadomości


2015-11-06
Aktualizacja załącznika/ załączników


2015-11-06
Dodanie załącznika/ załączników


2010-09-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-09-02
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-09-02
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019