Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 30 maja 2020 r.

imieniny: Feliksa, Ferdynanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Strona główna » Dotacje » Dotacje 2020 » Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Dot. zadań publicznych:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

 

b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z podejmowaniem działań na rzecz dożywiania dzieci w nich uczestniczących

c) organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacyjnym

d) organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjnym

 

Ochrona i Promocja Zdrowia:

1. Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia

2. Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022+

 

 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

  Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym

 

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:

Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci

 

Promocja i organizacja wolontariatu:

Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych

2. Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych

 

Ratownictwo i ochrona ludności:

1.Prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym

2. Wspieranie zadań z zakresu ratownictwa wodnego i lądowego oraz organizowanie akcji z zakresu propagowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi i na drogach, unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Organizacja i udział dzieci oraz młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej szkół

Źródło informacji: Jadwiga Majewska. Data utworzenia: 2020-02-07.
Wprowadził do systemu: Dominik Grześkowiak. Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:50:58.
Zatwierdził do publikacji: Dominik Grześkowiak. Data publikacji: 2020-02-07 14:50:58.
czytano: 415 razy, id: 17368
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-07
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2020-02-07
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2020-02-07
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2020-02-07
Nowa wiadomość
Dominik Grześkowiak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020