Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 21 listopada 2019 r.

imieniny: Janusz, Regina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 20.06. 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260)
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 1038).
 
Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela w przypadku:
 
1. Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

 
Wymagane dokumenty:
•    Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
•    Zaświadczenie o demontażu pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
•    Dowód rejestracyjny,
•    Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
•    Tablice rejestracyjne,
•    Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic (tablicy) rejestracyjnych należy złożyć stosowne oświadczenie.
W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, zamiast dowodu rejestracyjnego należy załączyć decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 

Uwaga!
W związku z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) poniżej zamieszczamy do pobrania klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami z zakresu rejestracji pojazdów. Podpisaną klauzulę prosimy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami.
do pobrania: klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 
2. Kradzieży pojazdu.
 
 Wymagane dokumenty:
•    Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
•    Stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
•    Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
•    Dowód rejestracyjny,
•    Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic (tablicy) rejestracyjnych należy złożyć stosowne oświadczenie.
W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, zamiast dowodu rejestracyjnego należy załączyć decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 
3. Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
 
 Wymagane dokumenty:
•    Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
•    Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą,
•    Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym.
 
4. Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą.

 
Wymagane dokumenty:
•    Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
•    Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
•    Dowód rejestracyjny,
•    Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
•    Tablice rejestracyjne,
•    Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic(tablicy) rejestracyjnych należy złożyć stosowne oświadczenie.
 
5. Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w  zakresie prawa własności.
 
Wymagane dokumenty:
•    Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
•    Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
•    Dowód rejestracyjny,
•    Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
•    Tablice rejestracyjne,
•    Dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy za realizację zadań  związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic (tablicy) rejestracyjnych należy złożyć stosowne oświadczenie.
W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, zamiast dowodu rejestracyjnego należy załączyć decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 
6. Wycofania pojazdu z obrotu.
 
Wymagane dokumenty:
•    Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
•    Dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu w przypadku o którym mowa w art. 70g ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu w przypadku o którym mowa w art. 70g ust 3 ustawy, albo kopia decyzji administracyjne, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy poświadczona przez organ ją wydający.

 


Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.


Opłaty:
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
   39 1020 3352 0000 1002 0193 3951

   Opłata skarbowa – 10.00 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu
 
Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Dróg i Komunikacji
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice ul. Floriana 9
tel/fax: 46 834-51-38, e-mail: m.serkowska@um.skierniewice.pl
 
Tryb Odwoławczy:
Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach ul. Trzcińska 18.
 
Uwagi:
Wnioski należy składać osobiście.

Źródło informacji: Małgorzata Serkowska. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 11:51:36.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 11:51:36.
czytano: 5861 razy, id: 192
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-13
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-12-27
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-12-27
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2017-12-27
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-06-14
Aktualizacja wiadomości


2016-10-06
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-01-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-23
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-10-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-10-22
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-04-09
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2012-06-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-02-19
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019