Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 21 listopada 2019 r.

imieniny: Janusz, Regina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: Zgłoszenie pobytu stałego, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 6

Strona główna » Spis spraw - druki » Ewidencja ludności » Sprawa: Zgłoszenie pobytu stałego, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 6

Rodzaj sprawy: Zgłoszenie pobytu stałego

Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 6

Zatwierdził: Marcin Urbański

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 657 z późn. zm.) 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z poźn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411)

Wymagane dokumenty: 

 • wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
 • dowód osobisty lub paszport,
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

W przypadku dziecka niepełnoletniego, które ma być zameldowane w innym miejscu niż rodzice:

 • skrócony akt urodzenia,
 • postanowienie sądu,

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
 • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

W przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego:

 • jeśli jesteś właścicielem dołącz: tytuł prawny do lokalu złożony w formie elektronicznej, który potwierdzi własność, na przykład: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, umowa najmu,
 • jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też tytułu prawnego do lokalu, dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu, dokument, który potwierdza tytuł prawny do lokalu właściciela lub innego podmiotu.

Opłaty:

 • nie pobiera się.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Treść:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
________________________________________

Szczegółowe informacje:
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 6
Tel. (46) 834 51 20
e-mail: d.mosakowska@um.skierniewice.pl 

Źródło informacji: Hanna Bujak. Data utworzenia: 2007-12-13.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 11:37:19.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 11:37:19.
czytano: 4804 razy, id: 2217
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-04-12
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-04-12
Aktualizacja załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Aktualizacja załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2015-03-03
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-03-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-03-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-16
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-14
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019