Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 16 października 2019 r.

imieniny: Ambroży, Gaweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: Dodatki mieszkaniowe, Miejsce załatwienia: Wnioski o dodatki mieszkaniowe składać należy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, I piętro, pok. 119, od poniedziałku do piątku

Strona główna » Spis spraw - druki » Gospodarka komunalna i mieszkaniowa » Sprawa: Dodatki mieszkaniowe, Miejsce załatwienia: Wnioski o dodatki mieszkaniowe składać należy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, I piętro, pok. 119, od poniedziałku do piątku

Rodzaj sprawy: Dodatki mieszkaniowe

Miejsce załatwienia: Wnioski o dodatki mieszkaniowe składać należy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, I piętro, pok. 119, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00

Wymagane dokumenty: Osoba zainteresowana zgłasza się z dokumentem tożsamości i składa:

1. Wniosek (wypełniony czytelnie)potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku.
2. Zarządca budynku zobowiązany jest:
* podać aktualny numer konta bankowego (na które będzie mógł być przelewany dodatek mieszkaniowy),
* podać informację o stanie zadłużenia czynszowego (względnie jego braku),
* wypełnić druk pozwalający wyliczyć prawidłową kwotę czynszu (dotyczy wyłącznie lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy).

Wniosek należy udokumentować załączając:

1. Tytuł prawny do lokalu – dokument potwierdzający /oryginał +ksero przy pierwszym wniosku i każdej zmianie/.
2. Dochody (dokumenty potwierdzające ich wysokość) osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich

Art.3 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych stanowi :„Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu”.

3. Wydatki związane z zajmowaniem lokalu: opłacany czynsz , świadczenia, wydruk wysokości czynszu z wyszczególnieniem opłat z miesiąca złożenia wniosku.

Przykłady dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów:

* wypełniony przez zakład pracy druk zaświadczenia o dochodach wg udostępnionego wzoru lub inne dokumenty potwierdzające wysokość tych dochodów.
* emerytura lub renta: decyzja ZUS /ksero + oryginał/ oraz odcinki dot. okresu wg . deklaracji.
* alimenty: wyrok sądu lub decyzja Funduszu Alimentacyjnego, odcinki potwierdzające wysokość otrzymanych świadczeń okresie objętym deklaracją o dochodach lub oświadczenie o wysokości świadczenia uzyskiwanego dobrowolnie.
* uczniowie szkół średnich i wyższych: - zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeń z tytułu praktyki zawodowej lub ich braku.
* zasiłki rodzinne i dodatki pielęgnacyjne: decyzje ZUS, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zaświadczenie z zakładu pracy.
* dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów składana w obecności urzędnika przyjmującego wniosek.
* w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku.
* w przypadku korzystania z pomocy MOPR: dokument określający rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń,
* w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach i formie opodatkowania, np.: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy.
* umowy- zlecenia lub inne zaświadczenie od zleceniodawcy.-

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ,należy przedłożyć orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty, potwierdzające powyższe fakty.
Właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany przedłożyć :

* zaświadczenie z Wydziału Urbanistyki Architektury Urzędu Miasta Skierniewice, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną pow. pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu
* rachunki dotyczące wydatków za c.o., wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Opłaty: Brak

Uwagi: O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby:

1. posiadające tytuł prawny do lokalu,
2. spełniające kryterium metrażowe, tzn.: jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%:
* norma dla 1 osoby, - 35 m2
* norma dla 2 osób, - 40 m2
* norma dla 3 osób, - 45 m2
* norma dla 4 osób, - 55 m2
* norma dla 5 osób, - 65 m2
* norma dla 6 osób, - 70 m2
* w razie zamieszkania w lokalu większej liczby osób niż 6, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.
3. spełniające kryterium dochodowe; przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego przyjmuje się średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
* dla osób samotnych nie przekraczający 175 % najniższej emerytury
* dla rodzin nie przekraczający 125 % najniższej emerytury

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze zmianami

Treść: Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu miasta Skierniewice. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Zatwierdził: Marcin UrbańskiPodstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z póĽn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004r. Nr 24 poz. 215)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. z 2002r. Nr 69 poz. 640 z póĽn. zm.).
WYDAWANIE KRAJOWYCH PRAW JAZDY
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
 1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • 16 lat dla kategorii A1, B1 lub T
  • 18 lat dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E
  • 21 lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;
 3. odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 4. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.
Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje starosta
/ w Skierniewicach Prezydent Miasta / ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach – właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.

Prawo jazdy wydaje się w następujących przypadkach:

 • wydanie po raz pierwszy prawa jazdy;
 • rozszerzenie uprawnień / podwyższenie kategorii/;
 • wydanie wtórnika prawa jazdy, utrata, zmianqa danych, zniszczenie dokumentu
 • wymiana wojskowego dokumentu;
 • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą;
 • wymiana prawa jazdy.
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

OBOWIĄZKOWA WYMIANA PRAW JAZDY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wprowadza obowiązek wymiany praw jazdy wydanych przed dniem 1 lipca 1999r w następujących terminach:
 • wydanych w okresie od dnia 1 paĽdziernika 1968r. do dnia 31 grudnia 1983r.
  • do dnia 31 marca 2003r.,
 • wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984r. do dnia 30 kwietnia 1993r.
  • do dnia 31 grudnia 2004r.,
 • wydawanych w okresie od dnia 1 maja 1993r. do dnia 30 czerwca 1999r
  • do dnia 30 czerwca 2006r.
Prawa jazdy podlegające wymianie tracą ważność po upływie ustalonych terminów.
Wymiany prawa jazdy dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami.

Do wniosku załącza się:
 1. wyraĽną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób ,aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem , z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
 2. kserokopię prawa jazdy podlegającego wymianie,
 3. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.
 4. Dowód osobisty.
Nowy dokument wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.
Unieważnione prawo jazdy zwraca się jego posiadaczowi.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się po otrzymaniu od osoby:
 1. wniosku,
 2. fotografii,
 3. dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie,
 4. kserokopii posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.
 5. Dowód osobisty.
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

OPŁATY ZA WYDANIE I WYMIANĘ PRAWA JAZDY ORAZ MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub na bankowy rachunek: KREDYT BANK S.A. o/Skierniewice nr 10 1500 1689 1216 8004 0721 0000:
 • za wydanie i wymianę prawa jazdy 84.00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł,
 • za wtórnik prawa jazdy 84zł
 • za wydanie międzynarodowego prawa jazdy 30.00 zł.
JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Wydział Komunikacji
96-100 Skierniewice
ul. Floriana 9
tel/fax 046/834-51-40
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 19:51:50.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 19:51:50.
czytano: 8287 razy, id: 227
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-07-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-07-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-10-21
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-10-21
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019