Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 4 czerwca 2020 r.

imieniny: Helga, Karol

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: UCHWAŁA NR XXII/156/07

Z dnia: 20 grudnia 2007 roku

W sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2007 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego

Na podstawie art.
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218) i art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z
2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr
88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta
Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz następujących wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r.:

1)
wydatki w wysokości 2 465 000 zł w dziale 600, rozdziale 60015, § 6050
na realizację zadania „rozbudowa ul. M.C. Skłodowskiej w ciągu drogi
wojew. Nr 705 w Skierniewicach”, którego ostateczny termin realizacji
ustala się na dzień 30.12.2008 r.;
2) wydatki w wysokości 1 450
000 zł w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na realizację zadania
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w celu aktywizacji zachodniej części
Skierniewic”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień
30.09.2008 r.;
3) wydatki w wysokości 205 000 zł w dziale 900,
rozdziale 90001, § 6050 na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna w
ul. Feliksów”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień
29.02.2008 r.;
4) wydatki w wysokości 133 300 zł w dziale 900,
rozdziale 90001, § 6050 na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna w
ul. Zwierzynieckiej”, którego ostateczny termin realizacji ustala się
na dzień 31.05.2008 r.

§ 2. Ustala się plan
finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i
rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-30 23:42:02.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-30 23:42:02.
czytano: 2289 razy, id: 2308
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-30
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2007-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020