Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 25 maja 2019 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Skierniewice

W dniu 19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy z dniem 20 maja 2016 r. wprowadza szereg zmian odnoszących się do stowarzyszeń zwykłych.

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, posiadające osobowość prawną i tym samym może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 40 ust. 1a ustawy).

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć przynajmniej trzy osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, które uchwalają regulamin działalności określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (art. 40 ust. 2 ustawy).

Sposób załatwienia sprawy:
Organem przyjmującym wnioski o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych i nadzorującym stowarzyszenia zwykłe jest Starosta/w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego (art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.).

Etapy zgłoszenia:
Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd składają na piśmie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

  • protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego (zawierający uchwały o: utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego, wyborze organów władz stowarzyszenia zwykłego, wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia zwykłego),
  •  listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych,
  • informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu,
  • informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
  •  informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego,
  • regulamin działalności,

W przypadku gdy wniosek o wpis składa Zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.
Uchwalony przez członków założycieli stowarzyszenia zwykłego regulamin działalności powinien w szczególności określać:

a.    nazwę stowarzyszenia,
b.    cel lub cele stowarzyszenia,
c.    teren i środki działania,
d.    siedzibę,
e.    przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
f.    zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
g.    sposób nabycia i utraty członkostwa,
h.    sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Termin załatwienia sprawy:

1. Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis (jeżeli nie został przez organ nadzorujący złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego).
2. Do 7 dni od dnia uzupełnienia wniosku w sytuacji gdy wniosek o wpis zawierał braki i organ nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia.
3. Do 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Sądu odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Opłata skarbowa:
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku niedokonania przez organ nadzorujący wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i niezłożenia wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1.    Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2.    Zrzeszać osób prawnych,
3.    Prowadzić działalności gospodarczej,
4.    Prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.
Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1.    nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
2.    ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
3.    zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
4.    przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
5.    zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Podstawa prawna:
1.    Rozdział 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).
3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:

  • Przykładowy wzór wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  • Przykładowy wzór protokołu z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego
  • Przykładowy wzór informacji o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Rynek  1
96-100 Skierniewice
Telefon: 46 8345121 lub  46 8345118
e-mail: w.jagiello@um.skierniewice.pl lub d.mosakowska@um.skierniewice .pl

 

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-14 08:30:13.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-14 08:30:13.
czytano: 3644 razy, id: 249
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-02-07
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-01-18
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2017-05-25
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2017-03-27
Dodanie załącznika/ załączników


2017-02-02
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2017-02-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-07
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-07
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-09-20
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-09-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-09-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-09-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-09-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-09-15
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-09-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2007-12-14
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019