Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXI/145/07

Z dnia: 30 listopada 2007r.

W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.( M.P. Nr 47, poz. 557) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w 2008 roku w następującej wysokości:

    1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni
    użytkowej,
    2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
    na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
    w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
    w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    6) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7
    ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
    7) od 1 m2 powierzchni gruntów:

        * związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł,
        * od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł,

    8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,70 zł od 1 ha powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-11 22:14:01.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-11 22:14:01.
czytano: 1573 razy, id: 2569
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-11
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019