Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXI/144/07

Z dnia: 30 listopada 2007r.

W sprawie: w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47 poz.557), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 paĽdziernika 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. Nr 76 poz. 813) Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 1,
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej stawki podatku określa załącznik Nr 3,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 4,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej stawki podatku określa załącznik Nr 5,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 6,
7) od autobusów; w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-11 22:11:44.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-11 22:11:44.
czytano: 1408 razy, id: 2592
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2007-12-11
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019