Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 17 października 2019 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXI /142 /07

Z dnia: 30 listopada 2007r.

W sprawie: w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327 , Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 ) i art.4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U Nr 165 poz. 1171) w związku z art. 4 pkt.32 i art.8 pkt. 31 ustawy z dnia 18 paĽdziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2007r. Nr 63 poz.425, Nr 83 poz. 561, Nr 85 poz.571, Nr 115 poz.789 i Nr 165 poz.1171 ) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Powiadamia się Panią Bożenę Sehn– Skarbnika Miasta Skierniewice o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Skierniewice w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r., zwanego dalej „ oświadczeniem lustracyjnym „.
2. Wzór oświadczenia lustracyjnego określony został w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U Nr 165 poz. 1171)
§ 2. Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w § 1 ust.1 powoduje z mocy prawa pozbawienie Pani Bożeny Sehn pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Skierniewice do doręczenia niniejszej uchwały Pani Bożenie Sehn – Skarbnikowi Miasta Skierniewice .
§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
ANNA JANUS
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-11 22:09:16.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-11 22:09:16.
czytano: 1457 razy, id: 2636
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-11
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019