Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXI/137/07

Z dnia: 30 listopada 2007r.

W sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974) oraz art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr LIV/150/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - obszar ograniczony ulicami: M.Rataja, Al.Niepodległości i 1-go Maja oraz linią kolejową PKP (publ. Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 296, poz. 3522, z póĽn.zm.), w części obejmującej fragment terenu oznaczonego symbolami 9.77.MNp,KX,Z.
§ 2. Granice terenu stanowiącego obszar projektu zmiany planu miejscowego, o którym mowa w § 1, przedstawione są na kopii fragmentu rysunku tego planu, w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-11 21:58:44.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-11 21:58:44.
czytano: 1277 razy, id: 2751
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-11
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019