Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXI/136/07

Z dnia: 30 listopada 2007r.

W sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974) oraz art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr LIX/66/06 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Al. Niepodległości, Mszczonowskiej, Cichej, Trzcińskiem, Granicznej, Rawskiej i Budowlanej (publ. Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2007 r. Nr 136, poz.1235), w części obejmującej tereny oznaczone symbolami: 6.88.KSg,E., 6.90.M,U., 6.91.KSn,E i 6.106.KD(D).
§ 2. Granice terenu stanowiącego obszar projektu zmiany planu miejscowego, o którym mowa w § 1, przedstawione są na kopii fragmentu rysunku tego planu, w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-11 21:54:39.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-11 21:54:39.
czytano: 1247 razy, id: 2768
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-11
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019