Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 20 października 2020 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXI/147/09

Z dnia: 28 grudnia 2009r.

W sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2009 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2009 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420) i art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 227 poz. 1505, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz. 504)         Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz następujących wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 r.:

1)  wydatki w wysokości  1 140 591 zł w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na realizację zadania „Wykonanie rozbudowy  ul. Kapitana Hali”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2010 r.,

2) wydatki w wysokości  460 823 zł w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na realizację zadania „Wykonanie podbudowy w  ul. Miłej”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2010 r.,

3) wydatki w wysokości  1 458 502 zł w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na realizację zadania „Wykonanie rozbudowy  ul. Sucharskiego”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2010 r.,

4)  wydatki w wysokości  560 000 zł w dziale 600, rozdziale 60015, § 6050 na realizację zadania „Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2010 r.,

5) wydatki w wysokości  54 510 zł w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 na realizację zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół Integracyjnych”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2010 r.,

6) wydatki w wysokości  57 865 zł w dziale 921 rozdziale 92120, § 6050 na realizację zadania „Budowa siedziby Urzędu Miasta”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2010 r.,

7) wydatki w wysokości  14 640 zł w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt Dworcowy – etap II – ul. Sienkiewicza – Remont Kapitalny Bramy Parkowej”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2010 r.,

§ 2.
Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-12-28 09:08:55.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-12-28 09:08:55.
czytano: 1967 razy, id: 3072
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-12-28
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-12-28
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020