Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 16 września 2019 r.

imieniny: Jagienka, Kamil

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLVI/166/08

Z dnia: 22 grudnia 2008r.

W sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomości położone przy ulicy H. Sienkiewicza od numeru 10 do numeru 14


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomości położone
przy ulicy H. Sienkiewicza od numeru 10 do numeru 14

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218)  oraz art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.  Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 123, poz.803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237))  Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr LIV/150/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - obszar ograniczony ulicami: M.Rataja, Al.Niepodległości i 1-go Maja oraz linią kolejową PKP (publ. Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 296, poz. 3522, z póĽn.zm.), w części obejmującej teren oznaczony symbolem 9.17.U,M.   
  
§ 2.
Granice terenu stanowiącego obszar projektu zmiany planu miejscowego, o którym mowa w  § 1, przedstawione są na kopii rysunku planu, w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-12-30 11:48:24.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-12-30 11:48:24.
czytano: 1832 razy, id: 3163
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-01-05
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019