Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLVI/165/08

Z dnia: 22 grudnia 2008r.

W sprawie: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218;  z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116 poz. 730), Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części związane z nowymi inwestycjami na terenie Skierniewic pod warunkiem utworzenia, co najmniej 3 miejsc pracy.

2.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, zwane dalej Zwolnieniem stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i podlega regulacjom rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 paĽdziernika 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z dnia 1.11.2006 r.), Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z dnia 4.03.2006 r.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z póĽn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. z 2008 r. Nr 146 poz.927).

3.  Pomoc może być przeznaczona na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową
     inwestycją, z wyłączeniem dużych projektów inwestycyjnych.

§ 2.
 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.  Nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzanie nowych, dodatkowych produktów, a także z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję rozumie się również nabycie przez niezależnego inwestora przedsiębiorstwa, które pozostaje w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte.

2. intensywności pomocy – należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

3. utworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników, wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR), bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy; roczne jednostki robocze (RJR) oznaczają liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku - w liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz do pracy sezonowej;

3.  dużym projekcie inwestycyjnym - należy przez to rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro.

§ 3.
Zwolnienie przysługuje na okres 1 roku podatkowego z zastrzeżeniem zachowania dopuszczalnego poziomu intensywności lub wielkości pomocy, pod warunkiem utworzenia na terenie Skierniewic co najmniej 3 nowych miejsc pracy

§ 4.    
Zwolnienie przysługuje na okres 2 kolejnych lat podatkowych, z zastrzeżeniem zachowania dopuszczalnego poziomu intensywności lub wielkości pomocy, pod warunkiem utworzenia na terenie Skierniewic co najmniej 10 nowych miejsc pracy

§ 5.
Zwolnienie przysługuje na okres 3 kolejnych lat podatkowych, z zastrzeżeniem zachowania dopuszczalnego poziomu intensywności lub wielkości pomocy, pod warunkiem utworzenia na terenie Skierniewic co najmniej 40 nowych miejsc pracy

§ 6.
Zwolnienie przysługuje na okres 4 kolejnych lat podatkowych, z zastrzeżeniem zachowania dopuszczalnego poziomu intensywności lub wielkości pomocy, pod warunkiem utworzenia na terenie Skierniewic co najmniej 80 nowych miejsc pracy

§ 7.  
Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1. dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia Prezydentowi Miasta Skierniewic zamiaru korzystania z pomocy

2. zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych Ľródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych Ľródeł finansowania należy rozumieć środki,  które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych

3. utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat,

4. utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia.

§ 8.
Udzielana pomoc może być obliczana wyłącznie w odniesieniu do kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

§ 9.
Do kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, kwalifikujących się do objęcia pomocą, zalicza się ponoszone przez przedsiębiorcę dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracownika.

§ 10.
1.  Intensywność udzielanej pomocy nie może przekroczyć 50%.
 
2. Intensywność pomocy za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu podwyższa się:

1) w przypadku małych przedsiębiorców o 20 punktów procentowych,

2) w przypadku średnich przedsiębiorców o 10 punktów procentowych.

§ 11.
1.  Pomoc regionalna na wspieranie nowej inwestycji może być udzielana wraz z pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności lub wielkości pomocy określonej w § 10.

2.  Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega kumulacji z każdą inną pomocą uzyskaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego i nie może łącznie przekroczyć maksymalnej intensywności lub wielkości pomocy określonej w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 13 paĽdziernika 2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

§ 12.
1.  W celu uzyskania Zwolnienia, przedsiębiorcy będący w posiadaniu nieruchomości lub ich części, które mają zostać objęte Zwolnieniem zobowiązani są do przedłożenia:

1) zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy mającym być beneficjentem tej pomocy,

2) oświadczenia w sprawie zobowiązania wykonania warunków określonych w niniejszej uchwale, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) informacji dotyczących nowej inwestycji oraz planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) deklaracji dotyczącej utrzymania nowej inwestycji oraz związanych z nią utworzonych nowych miejsc pracy, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 winny zostać przedłożone przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji oraz tworzeniem związanych z nią nowych miejsc pracy.

§ 13.
1. Na początku każdego roku podatkowego w terminie do 31 stycznia podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć informacje dotyczące:

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,

2) poziomu zatrudnienia,

3) kosztów zatrudnienia pracowników,

4) wielkości pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych Ľródeł na realizację nowej inwestycji lub utworzenie miejsc pracy związanych z tą inwestycją.

2.  Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu podatkowego – dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 14.
1.  Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta o utracie warunków uprawniających do zwolnienia w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę.

2. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.

3.  Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, w przypadku utraty prawa do Zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póĽn. zm.).

4.  Przedsiębiorca, który w ustalonym terminie zawiadomi organ podatkowy o przekroczeniu dopuszczalnej intensywności pomocy, traci prawo do Zwolnienia, poczynając od miesiąca, w którym doszło do tego przekroczenia.

5. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o  przekroczeniu dopuszczalnej intensywności lub wielkości pomocy, traci prawo do zwolnienia, poczynając od roku podatkowego, w którym doszło do tego przekroczenia.

6.  Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełnienia warunków, od których uzależniona jest pomoc, traci prawo do Zwolnienia za cały okres objęty pomocą.

7.  W przypadku wykorzystania pomocy niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, kwota pomocy w wysokości niezapłaconego podatku od nieruchomości stanowi zaległość podatkową, do której stosuje się właściwe przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

8.  Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy korzystającego ze Zwolnienia w zakresie przestrzegania przez niego warunków udzielonego Zwolnienia, w tym także do weryfikowania dokumentów i informacji przedkładanych przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą.

§ 15.
1. Zwolnienie nie ma zastosowania do nieruchomości lub ich części:

1) związanych z inwestycją odtworzeniową, mającą doprowadzić jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych,

2) pozostających w posiadaniu przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorach:

a)    hutnictwa żelaza i stali,
b)    włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących 
c)    pomocy publicznej,
d)    górnictwa węgla,
e)    rybołówstwa i akwakultury,
f)    rolnictwa związanej z produkcją pierwotną produktów, o których mowa
    w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, budownictwa okrętowego,

3) związanych z działalnością polegającą na wytwarzaniu i obrocie produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182, z dnia 3.07.1987 r. z póĽn. zm.),

4) związanych z działalnością eksportową bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem na jej potrzeby sieci dystrybucyjnej oraz z innymi wydatkami bieżącymi ponoszonymi w związku z działalnością eksportową,

5) służących działalności uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów krajowych względem towarów importowanych.

6) w których prowadzona jest działalność handlowa na powierzchniach użytkowych przekraczających 1000 m2.

2. Postanowienia niniejszej uchwały nie dotyczą podatników posiadających zaległe  zobowiązania wobec budżetu Miasta Skierniewice.

§ 16.
Zwolnienie przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;
2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.

§ 17.
Zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 10

§ 18.
Uchyla się uchwałę Rady Miasta Skierniewice  Nr X / 38 / 07 z dnia 27 kwietnia 2007r. oraz Nr XII/76/07 z dnia 22 czerwca 2007
 
§ 19.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 20.
Pomoc na warunkach określanych w uchwale może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 21.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady
Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-12-30 11:41:01.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-12-30 11:41:01.
czytano: 2168 razy, id: 3173
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-10-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-12-30
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020