Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLVI/162/08

Z dnia: 22 grudnia 2008r.

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111) oraz art. 82 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112)  Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale XXXIII/64/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki zmienienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

§ 1. „Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 458 992,43 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w 2008 roku w wyniku ujętych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO im. B. Prusa w Skierniewicach” (dział 801, rozdział 80120).”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodnicząca Rady
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-12-30 11:27:38.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-12-30 11:27:38.
czytano: 1714 razy, id: 3201
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020