Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLVI/159/08

Z dnia: 22 grudnia 2008r.

W sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58, art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) art. 12 pkt 5, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, z 2007 roku  Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82, art. 165 i 165 a, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2,  art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1.
Dochody budżetu miasta na rok 2009 w wysokości 147 419 972,96 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego:

1)    dochody budżetu gminy w wysokości 102 442 868 zł,
2)    dochody budżetu powiatu w wysokości 44 977 104,96 zł.

§ 2.
1. Wydatki budżetu miasta na rok 2009 w wysokości 178 529 113,96 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a, z tego:

1)    wydatki budżetu gminy w wysokości 116 036 959 zł,
2)    wydatki budżetu powiatu w wysokości 62 492 154,96 zł.  

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 61 412 180 zł, zgodnie z załącznikami nr 4, 4a, 4b do niniejszej uchwały.

§ 3.
1.  Przychody   budżetu   w   wysokości   35 225 791 zł,  rozchody w wysokości 4 116 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 31 109 141 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:                                       
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 31 109 141 zł.

3. Przypadające   w   roku    2009   spłaty    otrzymanych    kredytów  i pożyczek w kwocie 4 116 650 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z: 

1)    kredytów w kwocie 116 650 zł,
2)    wolnych środków w kwocie 4 000 000 zł.

§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości 400 000 zł,
2)    celową w wysokości 50 000 zł, z tego:
na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości       50 000 zł.

§ 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie  z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.
Dochody w kwocie 700 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 7.
1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w wysokości: 

1)    przychody     - 183 000 zł,
2)    wydatki         - 183 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

1)    dochody     - 775 672 zł,
2)    wydatki     - 775 354 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
    
§ 8.
1. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 dla:

1)    miejskich instytucji kultury na łączną kwotę  4 003 000 zł,
2)    działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 3 402 627 zł,
3)    innych podmiotów w wysokości 111 015 zł. 

2. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 603 700 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 12.

§ 9.
 Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)    przychody     - 180 000 zł,
2)    wydatki     - 350 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)    przychody     - 90 000 zł,
2)    wydatki     - 90 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.

3.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)    przychody     - 200 000 zł,
2)    wydatki     - 199 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 300 000 zł,
2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 35 109 141 zł,
3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000 zł.

§ 12.
Upoważnia się Prezydenta  Miasta do:

1)    lokowania wolnych środków i zaciągania kredytów w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
2)    przenoszenia środków budżetowych w planie wydatków pomiędzy rozdziałami  i paragrafami za wyjątkiem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
3)    przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami jednostkom organizacyjnym Miasta,

4)    zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,

5)    przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna         do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6)    zaciągania zobowiązań na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3,

7)    zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł.

§ 13.
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14.
 Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań           z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 15.
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
 
§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodnicząca Rady
Anna Janus
 
Załączniki dostępne są w artykule pt: Budżet Miasta
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-01-14 13:26:09.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-01-14 13:26:09.
czytano: 2033 razy, id: 3226
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-01-14
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-01-14
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020