Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 19 września 2020 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie aktualizacji dokumentów: Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2000-2015 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Skierniewice
sprawie aktualizacji dokumentów: Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2000-2015  oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice.

Na podstawie art. 5a ust. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420) oraz Uchwały Nr LI/28/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych zarządzam, co następuje:


§1

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Miasta Skierniewice są projekty aktualizacji dokumentów: Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2000-2015 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice.

§2

Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Skierniewice w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2000 - 2015 oraz Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice będzie pozyskanie opinii, uwag i wniosków dotyczących wybranych obszarów priorytetowych oraz proponowanych  kierunków działań, które w zakładanym horyzoncie czasowym będą dynamizować rozwój
miasta.

§3

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Skierniewice w sprawie Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2000 - 2015 oraz Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez: umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Skierniewicach oraz na stronie internetowej urzędu na trzy dni przed rozpoczęciem konsultacji.

§4

1.    Formą konsultacji społecznych będzie sondaż internetowy, który
będzie dotyczyć dokumentów objętych konsultacjami społecznymi.

2.    Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektami aktualizacji oraz
wybrać jedną spośród trzech odpowiedzi (pozytywna, negatywna, brak
zdania).

3.    Opinie, uwagi i propozycje do dokumentów objętych przedmiotem
konsultacji mieszkańcy mogą wyrazić poprzez uzupełnienie treści pola w
sondażu internetowym w rubryce „Zgłoszenie własnych propozycji z
uzasadnieniem”.

4.    Dokumenty objęte konsultacjami społecznymi będą również dostępne
do wglądu w wersji papierowej. Opinie, uwagi i propozycje do projektów
aktualizacji mieszkańcy mogą wyrazić wówczas poprzez wypełnienie
ankiety określonej w §4 pkt 2 i 3  w wersji papierowej.

5.    Wersja papierowa dokumentów oraz ankiety dostępne są w okresie
trwania konsultacji społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta
Skierniewice w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta
Skierniewice, ul. Senatorska 12 pokój nr 212.

§5

Konsultacje społecznie trwają od dnia 29 czerwca 2009 r. do dnia 12 lipca 2009 r.

§6

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji społecznych będzie
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Skierniewice.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-06-25 14:08:13.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-06-25 14:08:13.
czytano: 1448 razy, id: 3398
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-06-25
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-06-25
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020