Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 30 maja 2020 r.

imieniny: Feliksa, Ferdynanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXXI/97/10

Z dnia: 15 paĽdziernika 2010

W sprawie: w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z
2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111

i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i Nr 28 poz.
146 i Nr 106 poz. 675), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z
2004 roku Nr 102, poz. 1055,  z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, z 2008
roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 roku Nr 92 poz.
753, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 i Nr 106 poz. 675), art.
211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28,
poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152 poz. 1020) Rada
Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:
§ 1.


W uchwale Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010
roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok
wprowadza się następujące zmiany:1) w tabeli Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się
zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.2) w tabeli Nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rok” dokonuje
się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.3) w tabeli Nr 3 „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania
inwestycyjne realizowane w 2010 roku” dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 700, rozdziale 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budynek
komunalny” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość
planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 1 580 zł,b) w dziale 801, rozdziale 80130 w
zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sal gimnastycznych przy obiektach
szkolnych w Skierniewicach-Sala Gimnastyczna przy ZSZ Nr 2” zwiększa się
wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów
inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 6 282 zł,
c) w dziale 854, rozdziale 85403 w
zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz
wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 5 200
zł.
4) w tabeli Nr 3a „Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki
drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku” w
dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „I etap
obwodnicy zachodniej” zmniejsza się wartość planowanych nakładów
inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 6 000 000 zł.5) w tabeli Nr 3b „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na
zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku” dokonuje się następujących
zmian:

a) w dziale 700, rozdziale 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie
nieruchomości”  zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w 2010 roku o
kwotę 6 800 zł,b) w dziale 700, rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne
pn. „Wykonanie wiaty przystankowej”, z kwotą wydatków majątkowych w
2010 roku w wysokości 6 800 zł, c) w dziale 801, rozdziale 80104 w
zadaniu inwestycyjnym pn. „Zestaw urządzeń na plac zabaw”, zmniejsza się
planowane wydatki majątkowe w 2010 roku o kwotę o kwotę 1 617 zł, 
jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
programu: Przedszkole Nr 2,
d) w dziale 801, rozdziale 80148 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup
zmywarki” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w 2010 roku o kwotę o
kwotę 129 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub
koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 2.6) w tabeli Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010-2012” w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym
pn. „I etap obwodnicy zachodniej” zmniejsza się wartość planowanych
nakładów inwestycyjnych w 2010 roku o kwotę 6 000 000 zł.7) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” zmniejsza się
przychody z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę  359
189,00 zł.8) w tabeli Nr 10 „Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2010 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.9) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i
wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 43 006 249,11
zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
kredytów i pożyczek w wysokości 43 006 249,11 zł”
10) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Uchwala się przychody budżetu w
łącznej wysokości 48 049 216,11 zł i rozchody budżetu w łącznej
wysokości 5 042 967 zł, zgodnie z tabelą 8”.
11) Tabela Nr 8 do uchwały, po zmianach o których mowa w pkt 7 i 10,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.                            

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-10-15 09:33:12.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-10-15 09:33:12.
czytano: 1565 razy, id: 3509
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-10-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-10-15
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020