Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 20 października 2019 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXX/95/10

Z dnia: 1 paĽdziernika 2010r.

W sprawie: w sprawie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Skierniewicach.

w sprawie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Skierniewicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558. Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146)  oraz art. 8 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych ( Dz. U. Z 1997r. Nr 123, poz.779, z 2002r. Nr113, poz. 984, z 2003r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 97, poz.803.)   Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

 
§ 1.
W załączniku  do uchwały  Nr XII/79/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Skierniewicach  wprowadza się  następujące zmiany:

1)  w§ 4:

a)  pkt.2 otrzymuje brzmienie:

,,.2) w zakresie fachowym Wojewoda Łódzki przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi”

b) pkt.3  otrzymuje brzmienie:

,,3)  w przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej Prezydent Miasta Skierniewice, na wniosek Wojewody Łódzkiego, może na czas określony zarządzi  użycie straży do wspólnych działań z Policją „”

2) w § 8:

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1) Strażą kieruje Komendant, zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Prezydenta Miasta Skierniewice po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.”

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

,,W straży ustanawia się stanowiska strażnicze:

1) Aplikanta,

2) Młodszego strażnika,

3) Strażnika,

4) Starszego strażnika,

5) Młodszego specjalisty,

6) Specjalisty,

7) Starszego specjalisty,

8)      Młodszego inspektora,

9) Inspektora,

10) Starszego inspektora,

11) Zastępcy komendanta,

12) Komendanta.”

4). w § 11:

a)  ust. 1  otrzymuje  brzmienie:

„1. w straży dystynkcje są przyporządkowane – zajmowanemu  stanowisku, z wyjątkiem pracowników administracyjnych”.

b) ust. 2  otrzymuje  brzmienie:

,,2. przeniesienie na wyższe stanowisko strażnicze następuje po osiągnięciu odpowiedniego

stażu pracy na danym stanowisku określonym w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. Ust. Nr 50   poz. 398) i otrzymania co najmniej dobrej okresowej oceny kwalifikacyjnej”.

c)  ust. 3  otrzymuje  brzmienie:

,,.3. System i kryteria przenoszenia na wyższe stanowiska strażnicze określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.


§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-10-01 13:06:27.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-10-01 13:06:27.
czytano: 1408 razy, id: 3524
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-10-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-10-01
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019