Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXX/93/10

Z dnia: 1 paĽdziernika 2010r.

W sprawie: w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LXVIII/64/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LXVIII/64/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- miasto Skierniewice, obszar pomiędzy ulicami: Al. Niepodległości, Wschodnią i M. Konopnickiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 123, poz.803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
Prostuje się błąd pisarski w uchwale Nr LXVIII/64/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice, obszar pomiędzy ulicami: Al. Niepodległości, Wschodnią i M. Konopnickiej (publ. w Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 202, poz.1654) w załączniku numer 3, w ten sposób, że wydrukowane tam zdanie „ Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Skierniewice pomiędzy ulicami: Al. Niepodległości, Wschodnią, M. Konopnickiej wywołuje potrzeby wykonania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należ ą do zadań własnych Miasta”, zastępuje się właściwym brzmieniem: „ Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Skierniewice pomiędzy ulicami: Al. Niepodległości, Wschodnią, M. Konopnickiej nie wywołuje potrzeby wykonania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych Miasta”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-10-01 12:59:21.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-10-01 12:59:21.
czytano: 1303 razy, id: 3532
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-10-01
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019