Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Moje Przedsiębiorstwo - Mój Sukces”

w sprawie zatwierdzenia projektu „Moje Przedsiębiorstwo - Mój Sukces”
w ramach Działania 6.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Skierniewice w zakresie jego realizacji.

 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz 1458) zarządzam co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się projekt: ,,Moje Przedsiębiorstwo - Mój Sukces” - Działanie 6.2 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

§ 2.
Udziela się pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Pawlewiczowi Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach, a  w razie jego nieobecności Pani Renacie Jakubowskiej Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach do reprezentowania Miasta Skierniewice przy realizacji ww. projektu, w szczególności do: przygotowywania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie ww. projektu, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Miasta Skierniewice, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie ww. projektu z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą), tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do  dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonaniem ww. projektu.

§ 3.
Wykonanie  zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Skierniewicach.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-03-19 12:55:58.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-03-19 12:55:58.
czytano: 1334 razy, id: 3624
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-19
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020