Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 16 września 2019 r.

imieniny: Jagienka, Kamil

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Moja Szansa”

w sprawie zatwierdzenia projektu „Moja Szansa” w ramach Poddziałania
6.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007
– 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta
Skierniewice w zakresie jego realizacji.Na podstawie art.4 ust 1 pkt 17, art. 32 ust 1 w związku z art.92 ust 2 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592,   z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055 z 2007 roku Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 69 poz. 415 z  poĽn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się projekt: „Moja Szansa” -  Poddziałanie 6.1.3  realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

§ 2.
Udziela się pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Pawlewiczowi Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach, a razie jego nieobecności Pani Renacie Jakubowskiej Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach do reprezentowania Miasta Skierniewice przy realizacji ww. projektu, w szczególności do: przygotowywania, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Miasta Skierniewice, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie ww. projektu z Instytucją Wdrażającą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do  dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem ww. projektu.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓŁOWE

Na podstawie art.4 ust 1 pkt 17, art. 32 ust 1 w związku z art.92 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 roku   Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055 z 2007 roku Nr 173, poz. 1218)

Panu Ryszardowi Pawlewiczowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach oraz w razie jego nieobecności
Pani Renacie Jakubowskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach

do reprezentowania Miasta Skierniewice na prawach powiatu przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, a w szczególności do:

zatwierdzenia projektu:  „MOJA SZANSA” – poddziałanie 6.1.3
  • formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie ww. projektów,
  • składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Miasta Skierniewice na prawach powiatu, w tym do:
  • podpisywania umów o dofinansowanie ww. projektów z Instytucją Wdrażającą  tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi,
  • dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektów,
  •  rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także
  • do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem   i wykonywaniem ww. projektów.
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-03-03 12:47:02.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-03-03 12:47:02.
czytano: 1251 razy, id: 3670
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-03
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019