Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 17 października 2019 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LIV/75/09

Z dnia: 9 czerwca 2009r.

W sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz art. 14 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 123, poz.803, Nr 199, poz.1221, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz.1423) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice położonego w rejonie ulic: Łowickiej, Bielańskiej, Nowobielańskiej, Widok.

    § 2.
Granice obszaru objętego projektem  planu miejscowego, o którym mowa w § 1, przedstawione są na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

    § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

    § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-06-09 16:31:02.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-06-09 16:31:02.
czytano: 1448 razy, id: 3677
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-06-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019