Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 19 października 2019 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LIV/71/09

Z dnia: 9 czerwca 2009r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego

Na postawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (tj.   Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984;   Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806 z 2003 Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 172 poz.1441;Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111    i  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Nr 249, poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319; Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217,1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr  88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100)
Rada Miasta Skierniewice
uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł ( słownie:
sto tysięcy złotych ) dla Samorządu Województwa Łódzkiego z budżetu Miasta Skierniewice na 2009 rok.

§ 2.
Pomoc finansową przeznacza się dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach  na sfinansowanie zakupu łóżek  rehabilitacyjnych wraz  z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi.   

§ 3. 
Pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały nastąpi  z  wydatków dział 851 rozdział 85111 § 2710.

§ 4.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zostaną określone w porozumieniu z Zarządem Województwa Łódzkiego.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący  Rady Miasta
Mariusz Dziuda
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-06-09 16:21:54.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-06-09 16:21:54.
czytano: 1333 razy, id: 3704
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-06-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019