Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 21 listopada 2019 r.

imieniny: Janusz, Regina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Skierniewice oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Skierniewice

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Skierniewice oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Skierniewice

Na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.), art. 10 ustawy  z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póĽn. zm.) art. 16 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr  115, poz. 781 z póĽn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 paĽdziernika 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1511) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Urzędu Miasta Skierniewice i funduszy celowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) dokonują pracownicy odpowiedzialni za ocenę celowości, legalności i oszczędności dokonywanych wydatków oraz upoważnieni do potwierdzania prawidłowości merytorycznej dokonywanego wydatku.

2. Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Skierniewice kwalifikują wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami, według zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych.

§ 2

1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.

2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne, poniesione na cele strukturalne.

3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom klasyfikacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz "instrukcją sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych" i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku. Jednocześnie obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji w podsystemie obsługi wydatków budżetowych WYBUD.

4. Ustala się następujący wzór opisu na dokumencie celem klasyfikowania wydatków strukturalnych (możliwość użycia pieczątki):

WYDATEK STRUKTURALNY  (podlega / nie podlega klasyfikacji)
KOD: ………………….
KWOTA: ………………….
PODPIS: …………………
 

§ 3

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają zestawienie wydatków strukturalnych do 31 marca następnego roku po roku budżetowym na druku sprawozdania Ministerstwa Finansów Rb-WS, które powinno być sporządzone na podstawie ewidencji wydatków strukturalnych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Dane w sprawozdaniu  wykazuje się w złotych i groszach. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne.

2. Naczelnicy Wydziałów w Urzędzie Miasta Skierniewice przedstawiają zestawienie wydatków strukturalnych do 13 marca po roku budżetowym na druku sprawozdania Ministerstwa Finansów Rb-WS, które powinno być sporządzone na podstawie ewidencji wydatków strukturalnych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Dane w sprawozdaniu  wykazuje się w złotych i groszach. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne.

3. Wydział Finansowy sporządza sprawozdanie Rb-WS za dany rok budżetowy z wykonanych wydatków strukturalnych jednostki budżetowej Urządu Miasta Skierniewice w terminie do 31 marca następnego roku oraz skonsolidowane sprawozdanie obejmujące wydatki jednostki samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury oraz wydatki ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w terminie do 30 kwietnia następnego roku po roku budżetowym.

§ 4

Wprowadza się do polityki rachunkowości konto pozabilansowe, na którym zapisywane będą operacje związane z wydatkami strukturalnymi.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Skierniewice.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 7/08 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Skierniewice oraz jednostki organizacyjne Miasta Skierniewice-Miasta na Prawach Powiatu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:05:50.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-03-04 10:05:50.
czytano: 5841 razy, id: 3718
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-03-04
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019