Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LIV/69/09

Z dnia: 9 czerwca 2009r.

W sprawie: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit.
”c”, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214,
poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z
2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008
roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420)
oraz art. 82 ust.1 pkt 2, art. 168 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, 
poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.
1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008
roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227
poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 227 poz. 1505)  Rada
Miasta Skierniewice uchwala co następuje:   
§ 1.


1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3 380 000
zł    z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego w 2009 roku zgodnie  z uchwałą Nr XLVI/159/08  Rady Miasta
Skierniewice z dnia 22 grudnia 2008 roku   w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta na 2009 rok.2. Kredyt przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu
Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami pod nazwą: „Budynek komunalny”
(dział 700, rozdział 70005)§ 2.


1. Kredyt zostanie spłacony w latach 2010– 2015.

2. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach w latach  w których przypadają spłaty kredytu.3.Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty kredytu wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-06-09 16:15:49.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-06-09 16:15:49.
czytano: 1452 razy, id: 3719
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-06-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019