Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIII/73/08

Z dnia: 10 czerwca 2008r.

W sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Nowobielańskiej, Armii Krajowej, M.Skłodowskiej-Curie i Widok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, poz.880)

Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice położonego w rejonie ulic: Nowobielańskiej, Armii Krajowej , M.Skłodowskiej-Curie i Widok (rejon osiedla „Nowobielańska”).

2. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego, o którym mowa w ust.1, przedstawione są na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady
Anna Janus

------------------------------------------------------------

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia planu miejscowego dla rejonu osiedla „Nowobielańska”

Przedstawiany projekt uchwały ma umożliwić sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta identyfikowanego przebiegiem ulic: Widok, Nowobielańską, Armii Krajowej, T. Skrzypka i M.Skłodowskiej-Curie. Jest to obszar niemal w całości zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Większa część istniejącej w obszarze zabudowy realizowana była w oparciu o miejscowy plan szczegółowy, zatwierdzony w 1986 r. Ustalenia tego planu zostały w dużej części, przeniesione do planu, który Rada Miasta Skierniewice uchwaliła w 2004 r. Plan ten ostatecznie nie wszedł w życie; w postępowaniu sądowym stwierdzona została nieważność uchwały w sprawie planu. Aktualnie, w granicach opisywanego obszaru obowiązują dwa plany miejscowe - dla kilku nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Zamoyskiego (uchwalone zostały odpowiednio, w 1997 r. i 2000 r.). Dla większej części obszaru brak jest planu miejscowego.

Zakłada się, że w ustaleniach nowego planu zaakceptowana zostanie dotychczasowa struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru, także ukształtowana lub zainicjowana w poszczególnych kwartałach zabudowy - forma i układ zabudowy. Istotnym rozstrzygnięciem planu będzie wskazanie linii rozgraniczających nieurządzonego odcinka ulicy Armii Krajowej (przy uwzględnieniu wyposażenia pasa ulicznego zakładanego w przygotowanym projekcie budowlanym) oraz wskazanie zakresu niezbędnej korekty układu komunikacyjnego osiedla – w sytuacji niepełnej realizacji programu rozwoju tego układu zapisanego w planie szczegółowym z 1986 r.
Istotną różnicą, jaką zakłada się w stosunku do treści planu sporządzonego w 2004r., jest odstąpienie od rozstrzygania dalszego przebiegu ulicy Armii Krajowej, w kierunku ul. Czerwonej. W „starym planie” przesądzono o wyprowadzeniu ruchu z ulicy Armii Krajowej do ulicy Czerwonej poprzez ulicę Przemysłową (zrezygnowano z wykupu zabudowanych nieruchomości położonych na osi wylotu ul. Armii Krajowej). Ponowienie takiego rozwiązania – w sytuacji braku koncepcji zagospodarowania dla całego obszaru miasta położonego na wschód od ul. Czerwonej – jest nieuzasadnione. Ponieważ Rada Miasta w listopadzie 2007r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla obszaru pomiędzy ul. Fabryczną i ul. Przemysłową, gdzie zachodnią granicę opracowania planu stanowi ulica M.Skłodowskiej-Curie, problem prowadzenia dalszego odcinka ul.Armii Krajowej będzie rozstrzygany w ramach tego właśnie planu.

W konsekwencji powyższego, i mając na względzie granice opracowania zaproponowane w uchwale z ubiegłego roku o przystąpieniu do sporządzenia planu dla obszaru pomiędzy ulicami: M.Skłodowskiej-Curie, Fabryczną, Grabina i Przemysłową - proponuje się podjęcie nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu osiedla „Nowobielańska”, w granicach odpowiednio skorygowanych (określone zostały na załączniku graficznym do tejże uchwały).
Zgodność przewidywanych rozwiązań planu z polityką rozwoju przestrzennego miasta określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Skierniewice” (wymóg art. 15 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

Obszar objęty projektem planu został opisany w studium jako „strefa rozwoju zabudowy w przewadze o funkcji mieszkaniowej, osiedlowej sfery usługowej i niewielkich nieuciążliwych zakładów produkcyjno-usługowych” – symbole 2, 3 i 6 BM. W studium zakłada się realizację następujących parametrów technicznych dla istniejących ulic: w klasie „główna” dla ul.Widok, w klasie „zbiorcza” dla ul. Armii Krajowej, w klasie „lokalna” dla ul.Nowobielańska i ul.Skłodowskiej-Curie.

Przy sporządzaniu projektu planu zostanie zachowana zgodność z ustaleniami studium.

Materiały geodezyjne wymagane przy sporządzaniu planu miejscowego:

Skala opracowania rysunku zmiany planu miejscowego wymagana przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – to skala 1:1000. Mapa zasadnicza w tej skali jest dostępna w państwowym ośrodku geodezyjno-kartograficznym.

Niezbędny zakres prac planistycznych obejmuje:

  • ocenę i ewentualnie, aktualizację opracowania ekofizjograficznego podstawowego (opracowanie takie było wykonane w 2003 r. dla potrzeb sporządzenia projektu planu, który był uchwalony w 2004 r.),

  • sporządzenie projektu planu miejscowego w zakresie określonym w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

  • sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-06-30 11:06:07.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-06-30 11:06:07.
czytano: 1488 razy, id: 3928
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-06-30
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-06-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019