Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LII/42/09

Z dnia: 28 kwietnia 2009r.

W sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamień Pomorski

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 100), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§1.
Gmina Miasto Skierniewice, udziela  pomocy finansowej dla Gminy Miasta Kamień Pomorski z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze wielorodzinnego budynku mieszkalnego (budynku socjalnego) przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim.
 
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ze środków budżetu Gminy Miasta Skierniewice na 2009 rok.

§ 2.
Szczegółowe zasady udzielania i rozliczenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenie określi stosowa umowa.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
   
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-05-14 13:34:32.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-05-14 13:34:32.
czytano: 1131 razy, id: 3935
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-05-14
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019