Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIII/70/08

Z dnia: 10 czerwca 2008r.

W sprawie: w sprawie zasad korzystania ze stołówek przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572; zm. Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122 poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167 poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043; Nr 208 poz. 1532 i Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273; Nr 80 poz. 542; Nr 115 poz. 791; Nr 120 poz. 818; Nr 180, poz. 1280  i Nr 181 poz. 1292), Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice,

2) wychowanku – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do przedszkoli, o których mowa w pkt 1 .

§ 2.
1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkoli uprawnieni są:
  1. wychowankowie,
  2. pracownicy przedszkola.
2. Do korzystania z obiadu w stołówce Przedszkola Nr 13 w Skierniewicach uprawnieni są także uczniowie i pracownicy Gimnazjum Nr 1 w Skierniewicach .

§ 3 .
1. Korzystania z posiłków w stołówkach przedszkoli jest odpłatne.

2. Opłata wnoszona za korzystanie przez wychowanków i uczniów , o których mowa w § 2 ust.2 , odpowiednio z posiłku lub obiadu w stołówce przedszkola , równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na jego przygotowanie.

3.Wysokość opłat za posiłki w stołówkach przedszkoli określa załącznik do uchwały.
§ 4.
1.Opłaty za posiłki w stołówkach przedszkoli wnosi się w okresach miesięcznych , z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

2.W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może wyznaczyć na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) wychowanka oraz ucznia , o którym mowa w § 2 ust.2 lub na wniosek pracownika uprawnionego do posiłku, inny niż określony w ust.1 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku .

3. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do korzystania z posiłku w stołówce przedszkola zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z tego posiłku. Warunkiem zwrotu tej opłaty jest zgłoszenie nieobecności nie póĽniej niż w dniu poprzedzającym nieobecność.

§5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§6.
Traci moc § 2 i 3 uchwały Nr 6/31/01 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 stycznia 2001 r.  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Skierniewice przedszkoli publicznych.
    
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-06-30 10:37:21.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-06-30 10:37:21.
czytano: 1445 razy, id: 3945
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-06-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019