Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIII/69/08

Z dnia: 10 czerwca 2008r.

W sprawie: w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Pływalnia Miejska – „NAWA” spółka z o.o w Skierniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173 poz. 1218) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
Miasto Skierniewice wniesie kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Pływalnia Miejska „NAWA” - spółka z o. o. w Skierniewicach” w zamian za objęcie     200 udziałów po 1.000 zł każdy.

§ 2.
Zobowiązania finansowe, o których mowa w § 1 zostaną pokryte ze środków budżetowych Miasta ujętych w dziale 926, rozdział 92601.

§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY
ANNA JANUS


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-06-30 10:27:52.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-06-30 10:27:52.
czytano: 1197 razy, id: 3952
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-06-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019