Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIII/66/08

Z dnia: 10 czerwca 2008r.

W sprawie: w spawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit. ”c”, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82 ust.1 pkt 2, art. 168 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)
Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1.
1. Postanawia się zaciągnąć kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 3 779 184  zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2008 roku  zgodnie z uchwałą Nr XXVII/17/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie uchwalania budżetu Miasta na 2008 rok.

2. Kredyt przeznacza się na następujące zadania:
  1. Przebudowa drogi wojew. 707- ul. Rawska (dział 600, rozdział 60015) – 405 000 zł
  2. Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach odc. od ul. A. Krajowej do ul. Wyspiańskiego (dział 600, rozdział 60015) – 3 374 184 zł
§ 2.
1. Kredyty zostaną spłacone w latach 2009 – 2014.

2. Środki na spłatę kredytów wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach w latach w których przypadają spłaty kredytu.

3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty kredytów wekslem in blanco.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodnicząca Rady
Anna Janus


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-06-30 10:14:25.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-06-30 10:14:25.
czytano: 1246 razy, id: 3971
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-06-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019