Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 20 października 2019 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIII/63/08

Z dnia: 10 czerwca 2008r.

W sprawie: w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art.12 pkt 5, pkt 8 lit. e  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055  z 2007 roku Nr 173, poz. 1218 oraz art. 165, art. 168 ust. 2, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:


§1.
W treści uchwały Nr XXVII/17/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 lutego 2008 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetu Miasta na 2008 rok” dokonuje się zmian  w następujący sposób:
  • Załącznik: zmiany - Zal-Nr1-Uchw-XXXIII-63-08.doc
2) W załączniku nr 1a „Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 rok” dokonuje się zmian w następujący sposób:
  • Załącznik: zmiany - Zal-Nr1A-Uchw-XXXIII-63-08.doc
3) W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta na 2008 rok” dokonuje się zmian w następujący sposób:
  • Załącznik: zmiany - Zal-Nr2-Uchw-XXXIII-63-08.doc
4) W załączniku nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2008 rok” dokonuje się zmian w następujący sposób:
  • Załącznik: zmiany - Zal-Nr2A-Uchw-XXXIII-63-08.doc
5) W załączniku Nr 4 „Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 roku” dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801, rozdziale 80101 nazwa zadania pn. ”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4” zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja szkół na terenie Miasta Skierniewice jako przykład zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez oszczędzanie energii”, zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku szkoły Podstawowej Nr 4” oraz zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 700 000 zł (kredyty i pożyczki 700 000 zł)

- w dziale 801, rozdziale 80110 skreśla się nazwę zadania inwestycyjnego „Boisko w mojej gminie „Orlik 2012” i wpisuje się nazwę zadania inwestycyjnego „Moje boisko-Orlik 2012”

- w dziale 801, w rozdziale 80120 „Termomodernizacja budynku ZSO im. B. Prusa” zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja szkół na terenie Miasta Skierniewice jako przykład zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez oszczędzanie energii”, zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku szkoły ZSO im. B. Prusa wraz z remontem dachu” oraz zmniejsza się wartość całkowitą zadania o kwotę 700 000 zł (kredyty i pożyczki 700 000 zł)

- w dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Wodociąg w ulicy Kościuszki do posesji od nr 10 do nr 18” na wartość ogółem 100 000 zł (środki własne 100 000 zł),

- w dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się wartość zadania: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w celu aktywizacji zachodniej części Skierniewic” o kwotę 100 000 zł (środki własne 100 000 zł)

6) W załączniku Nr 4a „ Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki drogowej w 2008 roku” dokonuje się zmian w następujący sposób:

- w dziale 600, rozdziale 60015, zadanie „Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach (odc. od ul. A. Krajowej do ul. Wyspiańskiego) zmniejsza się wartość ogółem zadania o kwotę 405 000 zł (kredyty i pożyczki 405 000 zł),

- w dziale 600, rozdział 60015, zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej 707 – ul. Rawska" zwiększa się wartość ogółem zadania o kwotę 405 000 zł (kredyty i pożyczki 405 000 zł),

- w dziale 600, rozdziale 60015, zadanie „ Modernizacja wiaduktu-północnej nitki” zwiększa się wartość ogółem zadania o kwotę 600 000 zł (środki własne 600 000 zł)

- w dziale 600, rozdział 60015, zadanie: „Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach” zmniejsza się wartość zadania ogółem o kwotę 1 003 000 zł (środki własne 1 003 000 zł)

- w dziale 600, rozdział 60016, zadanie: „Przebudowa dróg gminnych ul. Sosnowa” zwiększa się wartość zadania ogółem o kwotę 455 000 zł (środki własne 455 000 zł)

- w dziale 600, rozdział 60016, zadanie: „Przebudowa dróg gminnych ul. Feliksów” zwiększa się wartość zadania ogółem o kwotę 523 000 zł (środki własne 523 000 zł)

- w dziale 600, rozdziale 60016, zadanie: „Przebudowy na drogach gminnych” zwiększa się wartość zadania ogółem o kwotę 25 000 zł (środki własne 25 000 zł)

7) W załączniku Nr 4b „Zadania inwestycyjne w 2008r.” dokonuje się zmian w następujący sposób:

a) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększa się zadanie inwestycyjne „Nabycie nieruchomości” o kwotę 650 000 zł

b) w dziale 900, rozdział 90095 wprowadza się zadania inwestycyjne na łączną kwotę 65 000zł:
  • donice drewniane z okuciami - na łączną kwotę 52 000 zł,
  • zdrój uliczny - na łączną kwotę 5 000 zł,
  • tablice informacyjne – na łączna kwotę 8 000 zł.
8) W załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” dokonuje się następujących zmian:
  • zwiększa się plan przychodów z wolnych środków w paragrafie 955 o kwotę zł 5 279 624 zł
  • zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w paragrafie 952 o kwotę 3 638 805 zł,
  • zwiększa się plan rozchodów spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w paragrafie 963 o kwotę 187 416 zł
Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

9) W załączniku Nr8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.” zwiększa się plan w części „powiat”: w dziale 852, rozdział 85204, paragraf 2320 dotacje ogółem o kwotę 24 803 zł, oraz wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące 24 803 zł, w tym: wynagrodzenia 15 815 zł, pochodne od wynagrodzeń 2 645 zł

10) W załączniku 11 „Dotacje podmiotowe w 2008 r.”:

- w dziale 801, rozdziale 80103, paragraf 2540, nazwa instytucji: „Oddział Przedszkolny w SP im. ks. St. Konarskiego” w kolumnie nr 6 „Kwota dotacji” w części gminnej zwiększa się dotację o kwotę 31 000 zł

- w dziale 801, rozdział 80104, paragraf 2540, nazwa instytucji: ”Przedszkole Małych Odkrywców”  w kolumnie nr 6 „Kwota dotacji” w części gminnej zwiększa się dotację o kwotę 100 000 zł

- w dziale 801, rozdział 80120, paragraf 2540, nazwa instytucji: ”Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (A. Kwaśniewski)” w kolumnie nr 6 „Kwota dotacji” w części powiatowej zwiększa się dotację o kwotę 26 000 zł

11) W załączniku Nr 13 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok” dokonuje się w dziale 900, rozdziale 90011 następujących zmian:

- zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 8 666 zł,

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł,  

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2 500zł,

- zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 1 166 zł.

12) W załączniku Nr 14 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok” dokonuje się w dziale 900, rozdziale 90011 następujących zmian:

- zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 3 821 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 3 500zł,
- zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 321 zł

13) Uchwala się załącznik Nr 18 „Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

14) § 3. po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie:

§ 3.1 Przychody budżetu
w wysokości  33 516 099 zł, rozchody budżetu w wysokości 5 222 883 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.2 Deficyt budżetu miasta w wysokości 28 293 216 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków w kwocie: 4 056 741 zł
2) kredytów i pożyczek w kwocie: 24 236 475 zł

§ 3.3 Przypadające w roku 2008 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 5 222 883 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie: 5 222 883 zł.

§ 2.
Wykonanie  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.    Przewodnicząca Rady                                              
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-06-30 09:57:03.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-06-30 09:57:03.
czytano: 1150 razy, id: 3990
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-06-30
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-06-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019