Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 19 września 2020 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: L/22//09

Z dnia: 5 marca 2009r.

W sprawie: w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15   ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (j.t. Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz.1208), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (j.t. Dz. U.  z 2007r. Nr 226, poz. 1675, Nr 171, poz. 1208, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200)  - Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:
 
§ 1. 
Ustala się regulamin stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodo¬wym lub krajowym, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2.  
Traci moc uchwała Nr XLIII/154/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie  szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania  i zmniejszania oraz wysokości stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Skierniewice dla zawodników i zawodniczek osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
 
 
Przewodnicząca
Rady Miasta Skierniewice
 
 Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-03-05 11:52:11.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-03-05 11:52:11.
czytano: 1778 razy, id: 4059
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-05
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-03-05
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020