Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 19 września 2020 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: L/19/09

Z dnia: 5 marca 2009r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 571/1 i 574/3

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 571/1 i 574/3 o łącznej powierzchni 13,9703 ha, położonej w obrębie Miedniewice gmina Skierniewice na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 6/1, 6/2 o łącznej powierzchni 9,9152 ha i 2/112 o powierzchni 0,1485 ha, położonych przy ul. Rybickiego w Skierniewicach oraz 39/2 o powierzchni  1,2507 ha, położonej przy ul. Pamiętnej w Skierniewicach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku  Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2  oraz art. 37 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 ; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459 i z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59 poz. 369 i Nr 220, poz. 1412) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje :

§ 1.
Wyraża się zgodę na dokonanie  zamiany prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 571/1 i 574/3 o łącznej powierzchni  13,9703 ha, położonej  w obrębie Miedniewice gmina Skierniewice, stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice, na prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach do nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek 6/1, 6/2 o łącznej powierzchni 9,9152 ha i 2/112 o powierzchni 0,1485 ha  położonych przy ul. Rybickiego w Skierniewicach oraz 39/2 o powierzchni 1,2507 ha , położonej przy ul. Pamiętnej w Skierniewicach.

§ 2
Uchyla się uchwałę Nr XLI/131/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 paĽdziernika  2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 571/1 i 574/2 o łącznej powierzchni  18,90 ha, położonej  w obrębie Miedniewice gmina Skierniewice, stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice, na prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach na  nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek 6/1, 6/2 o łącznej powierzchni 9,9152 ha i 2/112 o powierzchni 0,1485 ha , położonych przy ul. Rybickiego w Skierniewicach oraz 39/2 o powierzchni 1,2507 ha , położonej przy ul. Pamiętnej w Skierniewicach.

§ 3.
Pokrycie zobowiązań  finansowych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały nastąpi z wydatków działu 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 PRZEWODNICZĄCA   RADY
ANNA   JANUS
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-03-05 11:32:44.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-03-05 11:32:44.
czytano: 1695 razy, id: 4077
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-05
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020