Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXX/48/08

Z dnia: 19 kwietnia 2008r.

W sprawie: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008.Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 art.51 ust.1 i 2, art.61 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 ) art.12 pkt 5, art.51, art.61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 roku Nr 173, poz. 1218) oraz art.82, art.165, 165 a, art.184 ust.1,2 i 3, art.188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 roku Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984)

Rada Miasta
Skierniewice uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXVII/17/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 lutego2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta dokonuje się następujących zmian:


1. W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok „ dokonuje się następujących zmian:
 • w dziale 600, rozdziale 60016- drogi publiczne gminne (zadania
  własne) zwiększa się o kwotę 104.835 planowane wydatki majątkowe w tym
  wydatki inwestycyjne.

 • w dziale 700, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i
  nieruchomościami (zadania własne) zwiększa się o kwotę 760.000 wydatki
  majątkowe w tym na zakupy inwestycyjne.

 • w dziale 801, rozdziale 80104 – przedszkola (zadania własne)
  zwiększa się o kwotę 50.000 wydatki majątkowe w tym wydatki
  inwestycyjne.

 • w dziale 900, rozdziale 90001- gospodarka ściekowa (zadania
  własne) zmniejsza się o kwotę 700.000 planowane wydatki majątkowe w
  tym wydatki inwestycyjne.

 • w dziale 900, rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt (zadania
  własne) zwiększa się o kwotę 45.000 planowane wydatki bieżące.

 • w dziale 900, rozdziale 90095 – pozostała działalność (zadania
  własne) zwiększa się o kwotę 100.000 wydatki majątkowe w tym wydatki
  na wniesieniu udziałów i zmniejsza się o kwotę 150.000 wydatki
  majątkowe w tym wydatki na inwestycje.

 • w dziale 921, rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury (zadania
  własne) zmniejsza się o kwotę 200.000 planowane wydatki bieżące w tym
  dotacje.

 • w dziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadania
  własne) zmniejsza się o kwotę 210.000 wydatki majątkowe w tym wydatki
  inwestycyjne

 • w dziale 921, rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad
  zabytkami (zadania własne) zwiększa się o kwotę 61.000 wydatki
  majątkowe w tym wydatki inwestycyjne.

 • w dziale 926, rozdziale 92601 – obiekty sportowe (zadania własne)
  zwiększa się o kwotę 100.000 planowane wydatki majątkowe w tym wydatki
  inwestycyjne.2 / W załączniku nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2008 rok „ dokonuje się następujących zmian:
 • w dziale 600, rozdziale 60015- drogi publiczne w miastach na prawach
  powiatu (zadania własne) zwiększa się o kwotę 150.000 wydatki
  majątkowe w tym wydatki inwestycyjne.

 • w dziale 801, rozdziale 80195- pozostała działalność w wierszu wydatki bieżące wpisuje się kwotę 4.500.
3 / w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2008-2010” dokonuje się następujących zmian:
 • w dziale 921, rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w zadaniu pn. „Budowa siedziby Urzędu Miasta” wpisuje się w planie wydatków w 2008 roku kwotę 61.000.
4/ w załączniku nr 4 „Plan nakładów na realizacje zadań inwestycyjnych w 2008 roku” dokonuje się następujących zmian:
 • w dziale 801 dodaje się rozdział 80104 – przedszkola i wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 „ z kwotą wydatków w kolumnach 5,9,10,11 w wysokości
  50.000.

 • w dziale 900, rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
  skreśla w zadaniu pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach
  Gerbery, Kaktusowej , Pomarańczowej” w kolumnach 5,9,10,11
  dotychczasową kwotę 800.000 i wpisuje się kwotę 100.000, a w zakresie
  rzeczowym zadania skreśla się wyrazy „oraz realizacja prac”

 • w dziale 900, rozdziale 90095 – pozostała działalność wykreśla się zadania pn.:

  • ”Wykonanie boiska na osiedlu Makowska „ z kwotą 100.000 w kolumnach 5, 9,10,11.
  • „Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 „ z kwotą wydatków w kolumnach 5,9,10,11 w wysokości 50.000 .

 • w dziale 921, rozdziale 92120- ochrona zabytków i opieka nad
  zabytkami wprowadza się zadanie pod nazwą „Budowa siedziby Urzędu
  Miasta” z kwotą 61.000 w kolumnach 5, 9,10,11.

 • w dziale 921, rozdziale 92120- ochrona zabytków i opieka nad
  zabytkami wykreśla się zadanie pod nazwą „Wykonanie remontu elewacji
  bramy parkowej” z kwotą 210.000 w kolumnach 5, 9,10,11.

 • w dziale 926, rozdziale 92601- obiekty sportowe wprowadza się
  zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie boiska na osiedlu Makowska „
  z kwotą 100.000 w kolumnach 5, 9,10,11.
5 / w załączniku nr 4a „Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 roku” dokonuje się następujących zmian:
 • w dziale 600, rozdziale 60016- drogi publiczne gminne w zadaniu pn.
  „Wykonanie chodnika przy ul.Długiej od ul.Rawskiej do ul.Mszczonowskiej
  skreśla się dotychczasową kwotę 170.000 zł. w kolumnach 5,9,10,11 i
  wpisuje się kwotę 274.835.

 • w dziale 600, rozdziale 60015 – drogi publiczne w miastach na
  prawach powiatu w zadaniu pn.” Wykonanie chodnika przy
  ul.Mszczonowskiej od ul.Jagiellońskiej do ul.Kopernika
Mszczonowskiej skreśla się dotychczasową kwotę 320.000 w kolumnach 5,9,10,11 i wpisuje się kwotę 470.000.

6 / w załączniku nr 4b „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” dokonuje się następujących zmian:
 • w dziale 700, rozdziale 70005 - Nabycie nieruchomości skreśla się
  dotychczasową kwotę 1.500.000 i wpisuje się kwotę 1.360.000.

 • w dziale 900, rozdziale 90001- skreśla się zadanie pn. Wniesienie wkładów do spółki WOD-KAN z kwotą 1.200.000 .
7/ w załączniku nr 12 „Dotacje celowe na zadania własne miasta
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2008r. ” dokonuje się następujących zmian:
 • wprowadza się nowe zadanie w dziale 754, rozdział 75404 pn.
  Bezpieczeństwo publiczne – dofinansowanie zakupu samochodów z kwotą
  dotacji 140.000.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-04-25 08:33:21.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-04-25 08:33:21.
czytano: 1419 razy, id: 4081
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-05-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-25
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-25
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019