Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXIX/35/08

Z dnia: 31 marca 2008r.

W sprawie: w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych .


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; zm. 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; zm. 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; zm. 2007 roku Dz. U. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art.12 pkt.11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759; zm. 2007 roku Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572; zm. Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; zm. 2005 roku Dz. U. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122 poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167 poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104; zm. 2006 roku Nr 144 poz. 1043; Nr 208 poz. 1532 i Nr 227 poz. 1658; zm. 2007 roku Nr 42 poz. 273; Nr 80 poz. 542; Nr 115 poz. 791; Nr 120 poz. 818 i Nr 181 poz. 1292), Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1
1.Uchwała określa zasady korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach oraz odpłatności
za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych.

2.Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1/szkole - należy przez to rozumieć szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice.
2/uczniu - należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w szkole, o której mowa w pkt.1.
3/rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych ucznia.
4/stołówce szkolnej - należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę, o której mowa w pkt.1 miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki przygotowują i wydają posiłki.

§ 2
1.Do korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych uprawnieni są:

1/ uczniowie szkół,

2/ nauczyciele i inni pracownicy szkół.

2.Osoby, o których mowa w ust.1 pkt.2 mogą korzystać z posiłków w stołówkach szkolnych pod warunkiem zrealizowania w pierwszej kolejności posiłków dla uczniów.

§ 3
1.Korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych jest odpłatne.

2.Uczniowie ponoszą odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

3.Osoby, którym mowa w § 2 ust.1 pkt.2 korzystający z posiłków w stołówkach szkolnych pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku. Koszt ten obejmuje koszt surowca zużytego do przygotowania posiłku powiększony o koszt jego wytworzenia (wynagrodzenia, koszty energii elektrycznej, gazu, wody i innych mediów).

4.Wysokość opłat za posiłki w stołówkach szkolnych określa załącznik do uchwały.

§ 4
1.Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej wnoszona jest do 10 dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

2.Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 ustalana jest na podstawie stawek opłat określonych
w załączniku do uchwały i ilości dni żywienia przypadających w danym miesiącu.

3.W uzasadnionym przypadku dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia może wyznaczyć inny niż określony w ust.1 termin uiszczenia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.

§ 5
1.W przypadku nieobecności, osobom wymienionym w § 2 ust.1 przysługuje częściowy
zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni jego nieobecności, pod
warunkiem zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

2.Zwrot opłaty, o którym mowa w ust.1 dokonuje się na wniosek rodziców ucznia lub osoby, o której mowa w § 2 ust.1 pkt.2 na koniec miesiąca, w którym wystąpiła
nieobecność.

§6
W ramach istniejących możliwości dopuszcza się – za zgodą
dyrektora szkoły – nabywanie przez osoby uprawnione do korzystania
z posiłków w stołówkach szkolnych pojedynczych
posiłków za odpowiednią odpłatnością określoną w
załączniku do uchwały. 

§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY
MIASTA SKIERNIEWICE
Anna Janus 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-04-08 11:31:58.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-04-08 11:31:58.
czytano: 1380 razy, id: 4173
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-08
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-08
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-08
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-08
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-08
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019