Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXIX/34/08

Z dnia: 31 marca 2008r.

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; zm. 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; zm. 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; zm. 2007 roku Dz. U. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art.12 pkt.11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759; zm. 2007 roku Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220; poz.1600, z 2007 roku Nr 17 poz.95, Nr 80 poz.542, Nr 158 poz.1103, Nr 102 poz.689, Nr 176 poz.1238, Nr  191 poz.1369, Nr 247 poz.1821) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
W Regulaminie określającym rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/35/07 Rady Miasta Skierniewice
z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających
z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 147; poz. 1346) wprowadza się następujące zmiany:

 1/ w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.2. szkole – należy przez to rozumieć przedszkola oraz przedszkola specjalne, szkoły, placówki kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki opiekuńczo – wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice”

2/ w § 7 w ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 7.1.3. zaświadczenie o dochodach”

3/ w § 7 po ust 2 dodaje się ust 3 o następującej treści:
„§ 7.3. Dokumenty wymienione w ust 1 winny zostać złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, a w przypadku emeryta lub rencisty przez dyrektora szkoły, w której pobiera on świadczenia socjalne”.

4/ w § 9 w ust 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1.4. 30 listopada”

5/ w § 10 w pkt 2 lit „d” otrzymuje brzmienie:
„§ 10.2 „d” 5 grudnia”

6/ załącznik do Regulaminu zatytułowany „Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-04-08 11:20:52.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-04-08 11:20:52.
czytano: 1246 razy, id: 4181
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-04-08
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019