Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXIII/4/10

Z dnia: 29 styczna 2010r.

W sprawie: w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010r.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055,  z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 roku Nr 92 poz. 753) oraz art. 211, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych    (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
W treści uchwały Nr LXII/1/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W tabeli Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) W tabeli Nr 3b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku” w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki” z łącznymi kosztami finansowymi  w wysokości  8 300 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 1.

4) W tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” zwiększa się przychody z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w paragrafie 952 o kwotę 49 122,04 zł.
Tabela Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) W tabeli Nr 9a „ Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Ľródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p) dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ „7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu                   w wysokości 51 342 461,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)    zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 51 342 461,52 zł”
7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 56 385 428,52 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 5 042 967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2.
Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2010 roku zgodnie z tabelą Nr 16 stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 3.
Wykonanie  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.     


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-01-29 11:03:11.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-01-29 11:03:11.
czytano: 1399 razy, id: 4193
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-01-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-01-29
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019