Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 21 listopada 2019 r.

imieniny: Janusz, Regina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zgłoszenie do I rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Strona główna » Spis spraw - druki » Komunikacja, pojazdy » Zgłoszenie do I rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy


Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 20.06. 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r.  poz. 1260)
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 1038).
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. nr 59, poz. 421).
•    Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r.  o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2015r. poz. 140 z późn. zm.).
 
Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
 
Wymagane dokumenty:

•    Wniosek o rejestrację pojazdu,
•    Dowód własności pojazdu,
•    Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany i sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
•    Jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
•    Tablice rejestracyjne. W przypadku braku tablic rejestracyjnych właściciel dołącza stosowne oświadczenie,
•    dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy jeżeli samochód osobowy lub pojazd samochodowy inny został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
•    Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
•    W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu  pojazdami dopuszcza się adnotację na dowodzie własności określającą datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej.  
•    Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,  jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
•    Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym,
•    Dowód opłaty recyklingowej w wysokości 500,00 zł dokonanej przez wprowadzającego pojazd na terytorium RP,  na konto:
 
  NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
BGK III  ODDZIAŁ W WARSZAWIE
65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
    
Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu tj. nr VIN albo nadwozia, podwozia lub ramy.

Powyższa opłata recyklingowa nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2015r.

Uwaga!
W związku z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) poniżej zamieszczamy do pobrania klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami z zakresu rejestracji pojazdów. Podpisaną klauzulę prosimy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami.
do pobrania: klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

Opłaty:
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta: 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
 
W przypadku wydania tablic samochodowych – 80.00 zł
W przypadku wydania tablic motocyklowych – 40.00 zł
W przypadku wydania tablic motorowerowych – 30.00 zł
W przypadku wydania tablic do przyczep – 40.00 zł
W przypadku wydania tablic indywidualnych samochodowych – 1 000.00 zł
W przypadku wydania tablicy indywidualnej motocyklowej – 500.00 zł
Komplet nalepek legalizacyjnych – 12.50 zł
Za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) opłata ewidencyjna – 0,50 zł
Nalepka kontrolna – 18.50 zł  + opłata ewidencyjna – 0,50 zł
Pozwolenie czasowe – 13.50 zł + opłata ewidencyjna  - 0,50 zł
Dowód rejestracyjny – 54.00 zł + opłata ewidencyjna – 0,50 zł
Karta pojazdu – 75.00 zł + opłata ewidencyjna – 0,50 zł
 
Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Dróg i Komunikacji
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice ul. Floriana 9
tel/fax: 46 834-51-38, e-mail: m.serkowska@um.skierniewice.pl
 


Tryb Odwoławczy:
Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice – Samorządowe Kolegium  
Odwoławcze w Skierniewicach ul. Trzcińska 18.
 
Uwagi:
Wnioski należy składać osobiście.

Źródło informacji: Małgorzata Serkowska. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-04-10 12:47:53.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-04-10 12:47:53.
czytano: 9679 razy, id: 464
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-13
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-12-19
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-12-19
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2017-06-14
Aktualizacja wiadomości


2016-10-06
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-01-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-23
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-10-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-10-22
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-04-05
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2012-06-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-02-19
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-10
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019