Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicepiątek, 20 lipca 2018 r.

imieniny: Fryderyk, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:
1.Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r., poz.397)
2.Ustawę z dnia  23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z poźń.   zm.)
3.Ustawę z dnia  5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595         z późń. zm.)

Biuro Rzeczy Znalezionych pracuje w godzinach pracy Urzędu
(poniedziałek – piątek 8.00 – 9.00, środa 8.00 -19.00)

Adres:
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. 46/834-51-21, pokój nr 7
tel. 46/834-51-18, pokój nr 9

Biuro Rzeczy Znalezionych zajmuje się:
1. Przyjmowaniem i przechowywaniem rzeczy znalezionych oraz poszukiwaniem osób uprawnionych do ich odbioru. Udzielaniem informacji dotyczących prowadzonych postępowań w sprawie rzeczy znalezionych oraz informowaniem zainteresowanych     o przedmiotach posiadanych w depozycie.
2. Prowadzeniem postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy.
3. Zamieszczaniem ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń (w uzasadnionych przypadkach w dzienniku          o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim
4. Wydawaniem rzeczy znalezionych  lub likwidacją niepodjętych depozytów przez  właściciela bądź znalazcę.

Do biura rzeczy znalezionych przyjmuje się:
1. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, przedmioty o szacunkowej wartości przekraczającej 100 złotych o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu.
2. Rzeczy znalezione w budynku publicznym , innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środka transportu publicznego, po upływie 3 dni przechowywania przez właściwego zarządcę, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
3. Dowody tożsamości i inne dokumenty, które są przekazywane przez biuro do organu wydającego oraz dokumenty wojskowe, w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego lub karty powołania
4. Rzeczy których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy.

Biuro rzeczy znalezionych odmawia przyjęcia do depozytu:
1.    Rzeczy, w przypadku gdy rzecz:

  • nie posiada szacunkowej wartości, która nie przekracza 100 zł, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub  artystycznej
  • została znaleziona w budynku, miejscu publicznym lub środku transportu innym do upływu trzech dni przechowywania przez właściwego zarządcę
  • należy do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych
  • zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska
  • gdy, istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych  uprawnia znalazcę lub właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia bądź środka transportu  publicznego do postąpienia z rzeczą według własnego uznania.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych :

1.  W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania/ siedziby niezwłocznie wzywa się tę osobę do odbioru rzeczy.
2.  W przypadku gdy osoba ta jest nieznana Biuro Rzeczy Znalezionych dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w  Biuletynie Informacji Publicznej.

Gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych  zamieszcza się również ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:
    Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Reczy Znalezionych w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, pokój nr 7 lub 9. Pracownik Biura sporządzi protokół przyjęci rzeczy znalezionej do depozytu Biura Reczy Znalezionych. Dodatkowo  protokół ten jest podstawą wydania znalazcy poświadczenia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy znalezionej. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru
Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania muszą określić:

1. Jaką rzecz zagubiono, opisać przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne
2. Przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia )

Przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy znalezionych podmiot uprawniony do jej odbioru,  zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy  w należytym stanie. Dotyczy to również kosztów poszukiwania właściciela rzeczy zagubionej.

W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowywujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy.

UWAGI:
Jeżeli znalezioną rzeczą jest przedmiot, którego posiadanie wymaga szczególnego  zezwolenia organów państwowych – takich jak broń, amunicja, materiały wybuchowe znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz najbliższej jednostce Policji.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

    W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru w ciągu dwóch lat od  dnia znalezienia rzeczy , Biuro rzeczy znalezionych zawiadamia znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w  określonym terminie z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Miasto Skierniewice. Znalazcy, który rzecz odebrał Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy. Rzecz nie może być wydana znalazcy jeśli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.

Źródło informacji: Dorota Mosakowska. Data utworzenia: 2015-01-08.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:59:43.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2015-01-08 09:59:43.
czytano: 3476 razy, id: 6475
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-21
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-24
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-04
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-02-22
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-02-12
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-02-01
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-02-01
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2017-11-09
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2017-08-17
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2017-07-25
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2017-06-27
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2017-05-31
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2017-03-24
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2017-02-28
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2017-02-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-12-28
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-12-09
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2016-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2016-10-28
Aktualizacja załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2016-10-28
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2016-10-04
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-09-22
Aktualizacja załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2016-09-22
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2016-07-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-07-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-04-05
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-03-18
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2015-12-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-11-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-10-07
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2015-07-06
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2015-06-30
Aktualizacja wiadomości
Wiesław Świniarski

2015-06-23
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2015-03-25
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-04
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2015-01-08
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2018