Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicepiątek, 20 lipca 2018 r.

imieniny: Fryderyk, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Strona główna » Spis spraw - druki » Alkohol » Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna :
    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku ( j.t. Dz.U.z 2016 r. poz. 487). Napojem alkoholowym w rozumieniu ww ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym 0,5%.
    Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta zwanego ”organem zezwalającym”.
    Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz jej uprawomocnieniu się.
Okres oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wynosi do 30 dni, a w szczególnych przypadkach do 2 miesięcy.
    Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane są w ramach ustalonego przez Radę Miasta limitu punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z zasadami ich usytuowania uchwalonymi przez radę.

Dla miasta Skierniewice limit punktów wynosi :
•    przy sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 100 punktów
•    przy sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 40 punktów
•    Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez organ zezwalający właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1.    posiadanie zezwolenia wydanego przez organ zezwalający,
2.    wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3.    zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4.    w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę,
5.    posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
6.    wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
7.    zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
8.    prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych     przepisami prawa.

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać :

1.    oznaczenie rodzaju zezwolenia,   
2.    oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3.     numer w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4.    przedmiot działalności gospodarczej,   
5.    adres punktu sprzedaży,   
6.    adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony:
•    dla punktu detalicznego nie krótszy niż 2 lata,
•    dla punktu gastronomicznego nie krótszy niż 4 lata.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty :

1.    dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,   
2.    pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie lokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,   
3.    decyzję właściwego państwowego  inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz.594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

  Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych :

1.    do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
2.    powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
3.    powyżej 18% zawartości alkoholu.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż tych napojów. Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i zasad usytuowania punktów sprzedaży.

W miejscu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych winny być uwidocznione następujące informacje :

1.    Alkohol szkodzi zdrowiu,
2.    Młodzieży do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy,
3.    Zakaz sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw,
4.    Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

1.    likwidacji punktu sprzedaży,
2.    upływu terminu ważności zezwolenia,
3.    zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4.    zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5.    niedopełnienia w terminach  obowiązku :
a) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 111  ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Zezwolenie ,organ zezwalający cofa w przypadku :

1.    nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności :
2.    sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw,
3.    sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w ustawie,
4.    nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
5.    powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
6.    wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
7.    przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
8.    popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
9.    orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 
Wszelkich informacji dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Skierniewice udzielają:

Marek Borowiec – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu  i Spraw Społecznych
adres e-mail m.borowiec@um.skierniewice.pl

Piotr Foks – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu  i Spraw Społecznych
adres e-mail p.foks@um.skierniewice.pl

 Urząd Miasta  Skierniewice ul, Senatorska 12, pok.122 , I p. – tel. (0-46) 834-51-78 w godz.8.oo -16.oo (od poniedziałku do piątku).

 

Źródło informacji: Marek Borowiec. Data utworzenia: 2015-09-23.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:16:07.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2015-09-23 09:16:07.
czytano: 1927 razy, id: 7217
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-01-03
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2017-12-18
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2017-05-31
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2017-05-31
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2017-05-09
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2017-05-09
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2017-05-09
Dodanie załącznika/ załączników
Wiesław Świniarski

2016-06-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-09-23
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2018