Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 listopada 2020 r.

imieniny: Jakub, Stefan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

I. Ochrona i promocja zdrowia

Tytuł zadania publicznego:

1. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.  Promocja i ochrona zdrowia

3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 
II. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Tytuł zadania publicznego:

1. Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci pochodzenia romskiego.


III.Promocja i organizacja wolontariatu

Tytuł zadania publicznego:

1. Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.


IV. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego:

1.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

a) rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie możliwości    samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych;

b) integracja środowisk kombatanckich;

c) integracja międzypokoleniowa;

d) edukacja ustawiczna osób starszych.


V. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 Tytuł zadania publicznego:

1. Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym.

2. Dożywianie dzieci.


VI. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Tytuł zadania publicznego:

1. Prowadzenie działalności  terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

2.Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych.

3.Terapia dzieci autystycznych oraz organizowanie szkoleń dla rodziców dzieci autystycznych.


VII.Ratownictwo i ochrona ludności

Tytuł zadania publicznego:

1. Prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

2. Wspieranie zadań z zakresu ratownictwa wodnego i lądowego oraz organizowanie akcji z zakresu propagowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi i na drogach, unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy.


VIII.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

a) Stwarzanie warunków prawno – organizacyjnych  i   ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w tym doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej, wychowania  i rozwoju psychofizycznego człowieka;

b) Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w Mieście w różnych dyscyplinach sportu;

c) Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
 

Jadwiga Majewska
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych
Urząd Miasta Skierniewice
tel. 46 834 51 79

Kategoria główna artykułu to: Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2016.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Jadwiga Majewska. Data utworzenia: 2016-12-23.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2016-12-23 13:03:49.
Zatwierdził do publikacji: Wiesław Świniarski. Data publikacji: 2016-12-23 13:03:49.
czytano: 2086 razy, id: 8491
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-01-09
Aktualizacja wiadomości


2016-12-23
Dodanie załącznika/ załączników


2016-12-23
Dodanie załącznika/ załączników


2016-12-23
Dodanie załącznika/ załączników


2016-12-23
Dodanie załącznika/ załączników


2016-12-23
Nowa wiadomość


Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020