Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 24 października 2020 r.

imieniny: Areta, Marta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Komunikat

Strona główna » Komunikat

Przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Skierniewice

data dodania: 2018-05-25

Szanowna/y Pani/Panie,

 

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z   przetwarzaniem  danych   osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Prezydent Miasta Skierniewice, adres pocztowy: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1,
96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

świadczenia usług przez Urząd Miasta Skierniewice, w ramach realizacji zadań ustawowych, wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, wykonania umowy - gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, w szczególnych przypadkach na podstawie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia danych osobowych lub na podstawie udzielonych zgód osób których dane dotyczą. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Przetwarzanie danych przez organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania jak również przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów, jak również z odrębnych przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 RODO) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 • do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 RODO) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 RODO) – w przypadku gdy:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

  • osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, któremu podlega Administrator,

 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 RODO) – w przypadku, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 • do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 RODO) – w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, dostarczyła danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 RODO) - w przypadku gdy: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana dane jest:

warunkiem realizacji usług i prowadzenia spraw, gdzie:

 • podanie danych może być obowiązkowe - jeżeli przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa,

 • dobrowolne - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia umowy.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

 

Strona główna


 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020