Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 2 czerwca 2020 r.

imieniny: Marianna, Marzena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2010r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420/ art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2003 r. .Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 , Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz.1316 oraz z 2009 r. Nr 22, poz.120 i Nr 19, poz.100/.  oraz art. 25 ust. 1 i 4 i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367,Nr 220 poz.1431, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6 poz. 33,  Nr 69 poz.590, Nr 92 poz.753 oraz Nr 127 poz. 1055 ) w związku z uchwałą Nr LIX/144/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  oraz uchwałą Nr LIX/143/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 listopada  2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010   zarządza się, co następuje:


§ 1
Powołuje się komisje konkursowe do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku, których regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
1. Komisja w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr i tradycji  w składzie:

Przewodnicząca Komisji
Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:
1/ Grzegorz Płuska – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
2/ Piotr Łyżeń – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
3/Krzysztof Pszczółkowski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice,
4/ Agnieszka Gansner - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
5/Andrzej Malka – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
6/ Jerzy Gołębiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
7/ Stanisław Szałwiński – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
8/ Paweł Ludwicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9/Marek Czarnota – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
10/Ewa Milczarek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych,
11/Teresa Wieczorek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych.

2. Komisja w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w składzie:

Przewodnicząca Komisji:
Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:
1/ Grzegorz Płuska – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
2/ Piotr Łyżeń – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice
3/Krzysztof Pszczółkowski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice,
4/ Agnieszka Gansner - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
5/Andrzej Malka – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
6/ Jerzy Gołębiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
7/ Stanisław Szałwiński – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
8/ Paweł Ludwicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9/Marek Czarnota – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
10/Ewa Milczarek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych,
11/Teresa Wieczorek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych.

3.Komisja w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Przewodnicząca Komisji:
Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:
1/ Grzegorz Płuska – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
2/ Piotr Łyżeń – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice
3/Krzysztof Pszczółkowski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice,
4/ Agnieszka Gansner - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
5/Andrzej Malka – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
6/ Jerzy Gołębiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
7/ Stanisław Szałwiński – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
8/ Paweł Ludwicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9/Marek Czarnota – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
10/Ewa Milczarek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych,
11/Teresa Wieczorek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych.

4. Komisja w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych

Przewodnicząca Komisji:
Beata Jabłońska -  I Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:
1/ Grzegorz Płuska – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
2/ Piotr Łyżeń – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice
3/Krzysztof Pszczółkowski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice,
4/ Agnieszka Gansner - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
5/Andrzej Malka – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
6/ Jerzy Gołębiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
7/ Stanisław Szałwiński – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
8/ Paweł Ludwicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9/Marek Czarnota – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
10/Ewa Milczarek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych,
11/Teresa Wieczorek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych.

5.Komisja w zakresie działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym

Przewodnicząca Komisji:
Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:
1/ Grzegorz Płuska – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
2/ Piotr Łyżeń – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice
3/Krzysztof Pszczółkowski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice,
4/ Agnieszka Gansner - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
5/Andrzej Malka – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
6/ Jerzy Gołębiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
7/ Stanisław Szałwiński – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
8/ Paweł Ludwicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9/Marek Czarnota – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
10/Ewa Milczarek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych,
11/Teresa Wieczorek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych.

6.Komisja w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Przewodnicząca Komisji:
Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:
1/ Grzegorz Płuska – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
2/ Piotr Łyżeń – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice
3/Krzysztof Pszczółkowski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice,
4/ Agnieszka Gansner - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
5/Andrzej Malka – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
6/ Jerzy Gołębiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
7/ Stanisław Szałwiński – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
8/ Paweł Ludwicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9/Marek Czarnota – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
10/Ewa Milczarek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych,
11/Teresa Wieczorek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych.7.Komisja w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

Przewodnicząca Komisji:
Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:
1/ Grzegorz Płuska – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
2/ Piotr Łyżeń – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice
3/Krzysztof Pszczółkowski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice,
4/ Agnieszka Gansner - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
5/Andrzej Malka – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
6/ Jerzy Gołębiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
7/ Stanisław Szałwiński – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
8/ Paweł Ludwicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9/Marek Czarnota – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
10/Ewa Milczarek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych,
11/Teresa Wieczorek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych.

8.Komisja w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Przewodnicząca Komisji:
Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:
1/ Grzegorz Płuska – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
2/ Piotr Łyżeń – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice
3/Krzysztof Pszczółkowski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice,
4/ Agnieszka Gansner - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
5/Andrzej Malka – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
6/ Jerzy Gołębiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
7/ Stanisław Szałwiński – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
8/ Paweł Ludwicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9/Marek Czarnota – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
10/Ewa Milczarek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych,
11/Teresa Wieczorek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych.

9. Komisja w zakresie  ochrony środowiska , ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Przewodnicząca Komisji:
Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:
1/ Grzegorz Płuska – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
2/ Piotr Łyżeń – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice
3/Krzysztof Pszczółkowski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice,
4/ Agnieszka Gansner - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
5/Andrzej Malka – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
6/ Jerzy Gołębiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
7/ Stanisław Szałwiński – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
8/ Paweł Ludwicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9/ Piotr Zawadzki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice.
10/Ewa Milczarek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych,
11/Teresa Wieczorek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych.

10. Komisja w zakresie pomocy społecznej

Przewodnicząca Komisji:
Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:
1/ Grzegorz Płuska – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
2/ Piotr Łyżeń – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice
3/Krzysztof Pszczółkowski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Skierniewice,
4/ Agnieszka Gansner - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
5/Andrzej Malka – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice,
6/ Jerzy Gołębiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice ,
7/ Stanisław Szałwiński – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego,
8/ Paweł Ludwicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
9/Marek Czarnota – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
10/Ewa Milczarek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych,
11/Teresa Wieczorek– Członek Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych.

§ 3
Obsługę  techniczną komisji wymienionych w § 2 powierzam według kompetencji  komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy  Rodzinie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-12-15 15:09:27.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-12-15 15:09:27.
czytano: 2362 razy, id: 2289
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-12-15
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020