Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 27 paĽdziernika 2009r. w sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

w sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i powiatu skierniewickiego


Na podstawie art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005r. Nr 180, poz. 1496, z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 22, poz. 120), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z 2009r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz. 716), zarządzenia nr 192/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie organizacji wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego oraz  porozumienia zawartego w dniu 6 sierpnia 2007r. pomiędzy Miastem Skierniewice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Skierniewice a Powiatem Skierniewickim reprezentowanym przez Zarząd w sprawie powierzenia zadania publicznego związanego z prowadzeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skierniewicach zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa organizację Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach – SWO ( załącznik nr 1) oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania – SWA ( załącznik nr 2) na terenie  miasta i powiatu skierniewickiego.

§ 2.
1 W celu realizacji zadań w zakresie obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i informowania o zagrożeniach chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych tworzy się poprzez nadanie przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego na funkcję Komendanta:

1)    Centrum Dyspozycyjne (CD), na bazie PCZK, zgodnie z zadaniami i strukturą organizacyjną przedstawioną w załączniku nr 3.

2)    Drużynę Wykrywania Zagrożeń (DWZ), zgodnie ze strukturą i zadaniami przedstawionymi w załączniku nr 4.

3)    Powiatowy Pluton Analiz Laboratoryjnych (PAL) poprzez nadanie Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu lub osobie przez niego wskazanej, przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego na funkcję Komendanta, a w jego składzie:

-    Drużynę Pobierania Próbek (DPP) oraz Drużynę Sanitarno-Epidemiologiczną (DSE), w ramach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                    w Skierniewicach,

-    Drużynę Higieny Weterynaryjnej (DHW), w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i w ramach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii       w Skierniewicach,
-    Drużynę Ochrony Rośli (DOR), w porozumieniu z Delegaturą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Skierniewicach.
2. Do zasadniczych zadań realizowanych przez Powiatowy Pluton Analiz Laboratoryjnych (PAL) należy:

-    prowadzenie analiz laboratoryjnych próbek komponentów środowiska,

-    organizowanie pobierania próbek materiałów skażonych na terenie miasta  i powiatu przy pomocy DPP, DWZ,

-    przekazywanie do PCZK – Centrum Dyspozycyjnego informacji o wynikach analiz i rozkładzie skażeń, zakażeń w mieście i powiecie oraz propozycji do decyzji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

3. Komendanci ogniw systemu wskazanych w pkt 1, 2 i 3 określają zadania, strukturę organizacyjną oraz składy osobowe podległych jednostek, a następnie wnioskują do Prezydenta Miasta lub Starosty Skierniewickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu o nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.

4. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu SWA nadaje się elementom organizacyjny status formacji obrony cywilnej (FOC). Obsady osobowe tych formacji należy reklamować od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  i w czasie wojny.

§ 3.
1. Drużyny DWA mogą być tworzone również w zakładach pracy stosujących w procesie technologicznym i przechowujących niebezpieczne substancje chemiczne.
3. Komendanci ogniw systemu wskazanych w § 3 ust. 1 określają składy osobowe podległych ogniw, a następnie wnioskują do Szefa Obrony Cywilnej – Prezydenta Miasta o nadanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw obronnych.

§ 5.
Uchylam Zarządzenie Nr 10/2002 z dnia 8 maja 2002r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Skierniewice

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-11-10 14:56:59.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-11-10 14:56:59.
czytano: 2319 razy, id: 2624
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-11-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-11-10
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020