Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 16 września 2019 r.

imieniny: Jagienka, Kamil

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLVII/174/08

Z dnia: 31 grudnia 2008r.

W sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2008 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111)     i art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112)  Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz następujących wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r.:

1)    wydatki w wysokości  21 960 zł w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na realizację zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Kap. Hali”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.03.2009 r.,

2)    wydatki w wysokości  14 640 zł w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na realizację zadania „Wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej w ul. Bratkowej”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.03.2009 r.,

3)    wydatki w wysokości  18 300 zł w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na realizację zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Sucharskiego”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.03.2009 r.,

4)    wydatki w wysokości  146 601 zł w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na realizację zadania „Wykonanie boiska na osiedlu Makowska”, którego ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31.05.2009 r.,

§ 2.
Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

  § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
           

Przewodnicząca Rady
Anna Janus    
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-01-14 13:04:45.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-01-14 13:04:45.
czytano: 1944 razy, id: 3098
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-01-14
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-01-14
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019