Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 17 października 2019 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLII/147/08

Z dnia: 7 listopad 2008r.

W sprawie: w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008r.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055,  z 2007 roku Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

 
§1.
W treści uchwały Nr XXVII/17/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok dokonuje się następujących zmian:

 
1) W załączniku nr 1a „Plan dochodów budżetu powiatu na 2008 rok” dokonuje się  następujących zmian:
  • Tabela-nr1-do-uchw-147-08.doc

2) W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta na 2008 rok” dokonuje się następujących zmian:
  • Tabela-nr2-do-uchw-147-08.doc

3) W załączniku Nr
2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2008 rok” dokonuje się następujących
zmian:
  • Tabela-nr1-do-uchw-147-08.doc

4)  W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2008 roku o kwotę 3 577 000 zł (Ľródła finansowania: dochody własne 99 500 zł, kredyty i pożyczki 3 477 500 zł), zwiększając jednocześnie planowane wydatki w 2009 roku o kwotę 3 577 500 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu pn. „I etap obwodnicy zachodniej” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w 2008 roku o kwotę 5 270 000 zł (kredyty i pożyczki), zwiększając jednocześnie planowane wydatki w 2009 roku o kwotę 5 270 000 zł

- w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1-go Maja” z łącznymi kosztami inwestycyjnymi w wysokości 720 000 zł, z tego planowane wydatki w 2008 roku  w wysokości 20 000 zł (Ľródła finansowania: dochody własne), w roku 2009 w wysokości 700 000 zł,

- w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Konopnickiej 5” z łącznymi kosztami inwestycyjnymi w wysokości 1 320 000 zł, z tego planowane wydatki w 2008 roku 20 000 zł (Ľródła finansowania: dochody własne), w roku 2009 w wysokości 300 000 zł, w roku 2010 w wysokości 1 000 000 zł.

- w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Iwaszkiewicza” z łącznymi kosztami inwestycyjnymi w wysokości 720 000 zł, z tego planowane wydatki w 2008 roku  w wysokości 20 000 zł (Ľródła finansowania: dochody własne), w roku 2009 w wysokości 700 000 zł,

- w dziale 801, rozdziale 80110 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów” z łącznymi kosztami inwestycyjnymi w wysokości 1 020 000 zł, z tego planowane wydatki w 2008 roku 20 000 zł (Ľródła finansowania: dochody własne), w roku 2009 w wysokości 1 000 000 zł,

- w dziale 801, rozdziale 80130 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku ZSZ Nr 2” z łącznymi kosztami inwestycyjnymi w wysokości 720 000 zł, z tego planowane wydatki w 2008 roku  w wysokości 20 000 zł (Ľródła finansowania: dochody własne), w roku 2009 w wysokości 700 000 zł,

- w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie palcu zabaw i remont boiska przy ul. Jodłowej” z łącznymi kosztami inwestycyjnymi w wysokości 460 000 zł, z tego planowane wydatki w 2008 roku 25 000 zł (Ľródła finansowania: dochody własne), w roku 2009 w wysokości 435 000 zł,

5) W załączniku Nr 4 „Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 roku” dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801, rozdziale 80101 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1-go Maja” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 700 000 zł oraz ustala się termin realizacji prac w latach 2008-2009,

- w dziale 801, rozdziale 80101 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Konopnickiej 5” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 1 300 000 zł oraz ustala się termin realizacji prac w latach  2008-2010,

- w dziale 801, rozdziale 80104 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Iwaszkiewicza” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 700 000 zł oraz ustala się termin realizacji prac w latach 2008-2009,

- w dziale 801, rozdziale 80110 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 1 000 000 zł oraz ustala się termin realizacji prac w latach 2008-2009,

- w dziale 801, rozdziale 80130 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku ZSZ Nr 2” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 700 000 zł oraz ustala się termin realizacji prac w latach 2008-2009,

- w dziale 900, rozdziale 90001 w zadaniu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w celu aktywizacji zachodniej części Skierniewic” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 1 055 880 zł (środki własne 763 250 zł, kredyty i pożyczki 292 630 zł),

- w dziale 900, rozdziale 90001 w zadaniu pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Gerbery, Kaktusowej, Pomarańczowej” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 28 000 zł , wartość całkowitą zadania o kwotę 768 000 zł oraz zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji technicznej”,

- w dziale 900, rozdziale 90001 w zadaniu pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej (od ul. Trzcińskiej do ul. Strobowskiej) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 132 000 zł oraz zmniejsza się wartość całkowitą zadania o kwotę 432 000 zł

- w dziale 900, rozdziale 90001 skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Wodociąg w ul. Kościuszki od posesji od nr 10 do 18” zmniejszając planowane wydatki o kwotę 80 000 zł,

- w dziale 900, rozdział 90015 w zadaniu pn. „Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta” zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 3 000zł (środki własne) oraz zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 3 000 zł,
- w dziale 900, rozdziale 90015 w zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia przy ul. Skrzypka” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 25 000zł (środki własne) oraz wartość całkowitą zadania zmniejsza się o kwotę 25 000 zł,

- w dziale 900, rozdziale 90095 skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kładki na rzece Łupi (na wysokości dawnego Polmozbytu) na łączną kwotę 82 000 zł,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej Nr 1 wraz z parkingiem oraz ogrodzeniem płyty bocznej stadionu” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 13 591 zł oraz zmniejsza się wartość całkowitą zadania o kwotę              13 591 zł,
- w dziale 926, rozdziale 92601 skreśla się zadanie pn. „Remont stadionu miejskiego II etap” na łączną kwotę 150 000 zł,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w zadaniu pn. „Wykonanie palcu zabaw i remont boiska przy ul. Jodłowej” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 435 000 zł oraz ustala się termin realizacji prac w latach 2008-2009

5) W załączniku Nr 4a „Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki drogowej w 2008 roku” dokonuje się następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Asnyka-od ul. Iwaszkiewicza do ul. Łuczyńskiego oraz parking przy budynku 78.”zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 570 000 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu pn. „Nawierzchnie bitumiczne na drogach gminnych” , zakres rzeczowy zadania „Wykonanie robót budowlanych w ul. Jaskółczej” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 15 000 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej w ulicy Skrzypka” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 101 000 zł,

- w dziale 600, rozdziale 600016 w zadaniu pn. „Wykonanie sięgacza w ul. Skłodowskiej” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 68 000 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu pn. „Wykonanie parkingu przy ul. Działkowej” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 45 000 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Kap. Hali” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę  178 000 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu pn. „Wykonanie chodnika w ul Dąbie” zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 157 000 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu pn. „Rozbudowa ul. M. Skłdowskiej-Curie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach (od ul. A. Krajowej do ul. Wyspiańskiego) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego o kwotę 1 650 000 zł (kredyty i pożyczki),

- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 3 577 000 zł (środki własne 99 500 zł, kredyty  i pożyczki 3 477 500 zł),

- w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu pn. „I etap obwodnicy zachodniej” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 5 270 000 zł (kredyty i pożyczki),

- w dziale 600, rozdziale 60015 skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika przy ul. Batorego od al. Niepodległości do Placu Jana Pawła II” na łączną kwotę 210 000 zł.

6) W załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” zmniejsza się plan przychodów w § 952 o kwotę 13 090 471 zł.

7) Załącznik Nr 18 „Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8) § 3. po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie:

§ 3.1 Przychody budżetu w wysokości  20 425 628 zł, rozchody budżetu w wysokości  5 875 522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.2 Deficyt budżetu miasta w wysokości 14 550 106 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie: 3 404 102 zł
2) kredytów i pożyczek w kwocie: 11 146 004 zł

§ 3.3 Przypadające w roku 2008 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 5 875 522 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków w kwocie: 5 875 522 zł.


§ 2.
Wykonanie  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.    


 Przewodnicząca Rady                                              
Anna JanusŹródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-11-14 15:50:04.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-11-14 15:50:04.
czytano: 1729 razy, id: 3323
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-11-14
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-11-14
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-11-14
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-11-14
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019